Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hovemoen grusuttak

Administrativ endring

Hensikten med planarbeidet er å omregulere et mindre område SB1 fra «parkbelte i industriområde» og «bevaring av anlegg» til det omkringliggende formålet masseuttak/industri/forretning/kontor. Det krever frigivelse av kulturminnet med ID:89595, som er et tjærebrenningsanlegg. Oppland fylkeskommunes kulturarvenhet har sagt seg positive til å frigi kulturminnet, men påpeker at det vil bli nødvendig med en utgraving av anlegget. Saken har vært på høring.
Plankart

Holsjordet

Vedtak med klagefrist

Kommunen har fattet administrativt vedtak av endring av reguleringsplan for Holsjordet: Forslag til endring av reguleringsplankartet for Holsjordet, sendt ut på høring i perioden 19.10-24.11, vedtas. Planendringen har planID: 2017p132e0. Det gjøres ikke endringer i gjeldende planbestemmelser. Klagefrist for vedtaket er den 5. januar 2018.
ill

Jørstadmoen skole og Jorekstad

Varsel om planoppstart

Planen skal legge til rette for en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning tilknyttet Jørstadmoen skole og Jorekstad.
BILDE

GS-veg langs Hamarvegen fra Åretta til Storgata

Reguleringsplan for gang og sykkelveg langs Hamarvegen fra Åretta til Storgata ble vedtatt i kommunestyret 31.08.17. Planen legger opp til en utbedring av dagens gang- og sykkelveg. Strekningen er en del av hovedtrasé for sykkel i Lillehammer som planlegges fra Åsmarkvegen i sør til Høgskolen i nord. Det legges opp til samme standard som tidligere er vedtatt nord i byen, med separat felt for gående og syklende. Klagefrist var den 05.10.17.
strandparken

Strandparken

Planforslaget legger til rette for en utvikling av Strandparken, øst for Strandtorget, der hovedformålet er forretning med plasskrevende varer og storvarehandel med tilhørende parkeringshus. I tillegg ønskes det å stadfeste eksisterende detaljvarehandelsarealer, kontor og tjenesteytingsformål som finnes i planområdet. Høringsfrist var 13.10.17