Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline17. januar kl. 12:47

Sidene er under utvikling:

Hvis du ikke finner det du leter etter, gi oss beskjed ved å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet. Les mer clear
Plankart

Holsjordet

Vedtak med klagefrist

Kommunen har fattet administrativt vedtak av endring av reguleringsplan for Holsjordet: Forslag til endring av reguleringsplankartet for Holsjordet, sendt ut på høring i perioden 19.10-24.11, vedtas. Planendringen har planID: 2017p132e0. Det gjøres ikke endringer i gjeldende planbestemmelser. Klagefrist for vedtaket er den 5. januar 2018.
ill

Jørstadmoen skole og Jorekstad

Varsel om planoppstart

Planen skal legge til rette for en helhetlig trafikk- og parkeringsløsning tilknyttet Jørstadmoen skole og Jorekstad.
BILDE

GS-veg langs Hamarvegen fra Åretta til Storgata

Reguleringsplan for gang og sykkelveg langs Hamarvegen fra Åretta til Storgata ble vedtatt i kommunestyret 31.08.17. Planen legger opp til en utbedring av dagens gang- og sykkelveg. Strekningen er en del av hovedtrasé for sykkel i Lillehammer som planlegges fra Åsmarkvegen i sør til Høgskolen i nord. Det legges opp til samme standard som tidligere er vedtatt nord i byen, med separat felt for gående og syklende. Klagefrist var den 05.10.17.
strandparken

Strandparken

Planforslaget legger til rette for en utvikling av Strandparken, øst for Strandtorget, der hovedformålet er forretning med plasskrevende varer og storvarehandel med tilhørende parkeringshus. I tillegg ønskes det å stadfeste eksisterende detaljvarehandelsarealer, kontor og tjenesteytingsformål som finnes i planområdet. Høringsfrist var 13.10.17
Illustrasjon kvartal 11

Mindre endring - reguleringsplan for kvartal 11

Vedtak med klagefrist

Det søkes endring av gjeldende reguleringsplan for en tilpassing til prosjektert utbygging. Det er ingen endring av gjeldende formål i reguleringsplanen. Justeringen gjelder grenser til bestemmelsesområder for bebyggelsen og tilknyttede bestemmelser. Etter kommunens syn har det foreslåtte prosjektet gode kvaliteter når det gjelder ønsket byutvikling og sikrer gode passasjer gjennom kvartalet, tilpassing til kulturhistoriske verdier er godt ivaretatt. Med bakgrunn i at den foreslåtte endringen i all hovedsak gjelder å sikre kvaliteter innenfor hovedtrekkene av gjeldende reguleringsplan har kommunen vurdert at saken kan behandles som en «mindre» endring av gjeldende reguleringsplan etter plan og bygningslovens §12-14.