sykkel

Tilskudd til inkludering i organisert fritidsaktivitet

Det overordnede målet er å bidra til inkludering av barn og unge i organisert fritidsaktivitet, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta. Målet er videre å inkludere nye barn og unge som ikke deltar i dag, inn i organisasjonens ordinære aktivitetstilbud.  

Kriterier:

  • Lag/foreninger/organisasjoner som har tilbud for barn og unge i Lillehammer kommune kan søke. 
  • Søknadsskjema skal brukes.
  • Bruken av tilskuddet må kunne dokumenteres, og forutsetter at tiltaket gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden. Ved endringer etter tildeling skal støttemottaker kontakte Aktiv fritid for drøfting.
  • Kun tiltak med målgruppen barn og ungdom mellom 6 og 18 år kan støttes.

Hva kan du søke om midler til?

  • Ulike inkluderingstiltak/prosjekt for barn og unge. Prosjekter og tiltak som kan bidra til varig endring i en organisasjons inkludering og åpenhet vil bli prioritert. Her kan også tiltak for kompetanseheving internt i foreningen være aktuelt.
  • Kontingentstøtte til barn og unge i familier som ikke har mulighet til å betale selv. Helårsaktivitet prioriteres, og støtte forutsetter at organisasjonen selv bidrar enten gjennom å ta deler av utgiften/inntektstapet, eller ved å finne andre finansieringsmetoder (andre tilskudd/dugnad e.l.) som kan supplere.
  • I tillegg til kontingentstøtte kan det i enkelte tilfeller gis støtte til lokale cuper/turneringer/utflukter.
  • Innkjøp av utstyr som kan lånes ut til barn som ikke har – egne utlånsordninger. Dette vil spesielt gjelde typer utstyr som ikke allerede er tilgjengelig i Utstyrsbanken på Fretex.

Tidligere år har det vært mulig å få støtte til større turneringer i inn- og utland, treningsopphold og lignende. Økt pågang gjør at midlene våre ikke lenger strekker seg til denne typen tilleggsaktiviteter, og at vi må prioritere helårsaktivitet.

Søknad sendes prosjektet Aktiv fritid i Lillehammer kommune, postboks 986, 2626 Lillehammer, eller på e-post til

ane.solstuen@lillehammer.kommune.no eller

postmottak@lillehammer.kommune.no. Søknader behandles fortløpende.


Kommunerevisjonen gis rett til å iverksette kontroll med at midlene blir benyttet i samsvar med retningslinjene.
Foreninger som ikke har levert inn regnskap og årsmelding, eller redegjørelse for hva fjorårets tilskudd er brukt til, kan ikke regne med å få behandlet ny søknad.