Ansatte

 LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMERREGIONEN

Carl Olav Holen
Enhetsleder
Ledelse, administrasjon, personal, utviklingsarbeid, kontakt kommuner og organisasjoner etc.
61 22 44 55
950 38 851
 
JORDBRUK ****************
Arnt S. Høstmælingen
Produksjonstilskudd, regionale miljøtilskudd, miljøsaker, gardskart, plantevern, innmarksbeite, forpakting.
 
61 22 45 47
900 65 118

Gunnar Håkenstad
Nydyrking, gjødselplan, avlingsskade, endra jordarbeiding (RMT), floghavre.

61 22 45 46
Øystein Jorde
Produksjonstilskudd, Regionale miljøtilskudd, økologisk landbruk,gardskart,  miljøsaker, avløserordningen ferie/fritid, konsesjonssaker.
61 22 45 43
970 38 150
Ann Guro Kjernli
Nydyrking, produksjonstilskudd, Regionale Miljøtilskudd
61 22 45 40

Tilskudd til avløsning ved sjukdom, tidligpensjon, produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd, samt merkantile oppgaver.

61 22 45 48

 

Karen Saksum
SMIL, BU-midler, produksjonstilskudd, organisert beitebruk, kvoteordningen for mjølk, miljøfyrtårn, tilleggsnæringer.
61 22 45 11
992 39 051

Geir Halvor Vedum
Konsesjon, boplikt, deling, omdisponering, driveplikt, verdivurdering rentelån, grøfting, BU-saker

 

61 22 45 44
977 05 693
SKOGBRUK ****************  

Anette Ludahl
Skog generelt, skogkultur, miljøtiltak, skogfond, lovsaker, planarbeid, landbruksveger, bioenergi, skogbruksplan.

61 22 45 45
922 11 228
Sigbjørn Strand
Viltforvaltning, rovviltsaker, utmarksaker, motorferdsel i utmark, kommuneskogen i Øyer, vernskog.

 
61 22 45 41
480 32 174