Kommunestyret vedtok 27.mai 2004 forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Etter kunngjøring i Norsk Lovtidend trådte forskriften i kraft 1.august 2004.

Søknader om dispensasjon fra forskriften sendes kommunens byggesaksavdeling og må i tillegg avklares med brannvesenet. Ved vurdering av dispensasjon vil det blant annet bli lagt vekt på type virke som skal brennes, omfang, avstand til bebyggelse, offentlig veg og friområder, samt tidspunkt på året. Ordinært husholdningsavfall, næringsavfall og avfall fra byggearbeider vil ikke bli tillatt.

Generelt er det iht. Forurensningsloven et generelt forbud mot all brenning som kan medføre forurensning.