HERB Fortetting

Areal- og transportplanlegging

Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal legge til rette for en samordnet areal- og transportpolitikk som bidrar til lave klimautslipp, og bidrar til å redusere samfunnets sårbarhet for klimaendringer.

Dette nasjonale målet er også Lillehammers mål når det gjelder areal- og transportplanlegging – sammen med øvrige nasjonale mål og retningslinjer for blant annet jordvern, naturmangfold, handel og transportutvikling. 

Lillehammers beliggenhet i dalbunnen, der Lågen renner ut i Mjøsa, byr på miljøutfordringer når det gjelder videre vekst og utvikling.  Bykjernen er omkranset av kulturlandskap og landbruksområder med dyrka mark som er verdifull for matproduksjonen.  E6 går rett gjennom vernesonen for vannverket.  Nå planlegges ny E6 og etter hvert alternativer for framføring av dobbeltsporet jernbane gjennom byen. 
Nærheten til fjellområdene og Gudbrandsdalen har historisk og tradisjonelt satt sitt preg på Lillehammer, som også fyller oppgaven som regionsenter for et betydelig antall fritidsbosatte og andre besøkende.  

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune vedtatt følgende mål for Areal- og transportplanleggingen: 

  • Areal- og transportutvikling som bidrar til å nå nasjonale utslippsmål.
  • InterCity og dobbeltspor på Dovrebanen er bygd ut gjennom Lillehammer innen 2023.
  • Bygge ut på en måte som ivaretar hensyn til klimatilpasning og miljø ut over krav og forskrifter, herunder bruk av bærekraftige og miljøvennlige materialer.
  • Verdifulle naturområder er sikret mot inngrep som kan forringe kvaliteter, mangfold og rekreasjonsmuligheter.
  • Sikre kommunal vannforsyning på kort og lang sikt.
  • Jordvernet skal styrkes for å sikre lokal matproduksjon til fremtidige generasjoner.
Delmål
  • Lillehammer skal ha en konsentrert arealbruk med byvekst innenfra.
  • Lillehammer skal vokse slik at hverdagslivets transportbehov reduseres.