Avfall og gjenvinning

Avfall kan inneholde tungmetaller og andre miljøgifter. Det er derfor viktig at farlig avfall tas hånd om forsvarlig. Avfall kan også gi utslipp av klimagasser når det brytes ned. God håndtering av avfallet kan redusere utslipp av både miljøgifter og klimagasser.

Husholdningsavfall per innbygger og total mengde husholdningsavfall har gått ned i Lillehammer etter 2009. Samtidig øker andelen husholdningsavfall til gjenvinning. Dette er svært positive tall for Lillehammer kommune.  Det er et nasjonalt miljømål at veksten i avfall skal være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. Ser vi på avfallsmengden per innbygger fra husholdningene i perioden 2001 til 2013, har det imidlertid vært en økning på hele 47 prosent. I samme perioden økte den totale mengden husholdningsavfall med hele 62 prosent. BNP i Faste priser økte med om lag 19 prosent i denne perioden. Det foreligger ingen lokal statistikk for næringsavfall, men det antas at det er større mengder, og at det ellers følger de samme trendene som husholdningsavfallet. Reduserte avfallsmengder vil være positivt både med hensyn til miljøgifter og direkte klimagassutslipp, men også av hensyn til de indirekte klimagassutslippene fra avfallstransporten. På Roverudmyra produserer avfallsselskapet GLØR biogass og våtgjødsel fra matavfallet i hele Mjøsregionen. Dersom disse produktene supplerer eller erstatter henholdsvis fossil drivstoff eller kunstgjødsel vil klimagassutslippene i Lillehammer reduseres. 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt følgende mål for Avfall og gjenvinning:

  • Lillehammer kommune skal bidra til å nå de nasjonale målene om avfallsreduksjon og andelen avfall til materialgjenvinning. 
  • Avfallet i Lillehammer skal samles inn og behandles på en forsvarlig måte som tar hensyn til naturmiljøet, klima og helse. 

Delmål

  • Mengden husholdningsavfall per innbygger i Lillehammer skal reduseres til 350 kilo innen 2025.
  • Andelen husholdningsavfall til materialgjenvinning skal være over 60 prosent, mens andelen gjenvinning inkludert energigjenvinning skal være over 95 prosent innen 2025.
  • Lillehammer kommune skal redusere den samlede avfallsmengden med 10 prosent og øke gjenvinningsgraden med 10 prosent i kommunal virksomhet.