Avløpsbehandling

Tjeneste/Oppgave

Innsamling, transport og behandling av avløpsvann. Forvaltning og saksbehandling.

Beskrivelse av tjenesten

Forvaltning, drift, vedlikehold og utbygging av kommunalt ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg. Kontroll, saksbehandling og forvaltningsoppgaver i forbindelse med private stikkledninger og installasjoner.

Brukere

Alle innbyggere i Lillehammer kommune som har innlagt vann i bolig eller fritidsbolig og er knyttet til kommunalt ledningsnett.

Ressursforbruk

Ca. 3 årsverk til drift av ledningsnett, ca. 10 årsverk til drift av renseanlegg og pumpestasjoner, ca. ett årsverk til saksbehandling av private ledninger og installasjoner samt ajourhold av ledningskartverk. I tillegg benyttes ca. 3 årsverk i egen regi til nybygging og rehabilitering av ledningsnett, i tillegg til at det kjøpes varer og tjenester i forbindelse med utbedringer og nyanlegg.

Tjenesten har full kostnadsdekning ved innkreving av gebyrer.

Tjenestens nivå

Renseanlegget drives i henhold til utslippstillatelse med gode resultater, og er av de beste i landet med hensyn til renseeffekt.

Effekten av tjenesten

Innsamling og behandling av avløpsvann hindrer forurensing av grunn og vassdrag. Bl. a. er Mjøsa tilnærmet "friskmeldt" etter de omfattende tiltakene som er gjennomført i nedslagsfeltet. Det er likevel fortsatt behov for store investeringer og etter hvert tunge vedlikeholdstiltak, ikke minst på ledningsnettet.