Badeplasser

1. Tilstand

Med badeplasser menes områder som har en viss grad av tilrettelegging for utendørs bading og opphold, eller områder der slik tilrettelegging kan være aktuelt.  

Lillehammer kommune har drift og renovasjon på følgende badeplasser: Disse badeplassene driftes privat eller har ingen drift:
 1. Badedammen i Vingrom
 2. Vingnesvika
 3. Berget (driftes av Berget vel)
 4. Strandpromenaden
 5. Mosodden
 6. Korgen
 7. Badedammen Mesnaelva
 1. Abbortjern
 2. Kinnshaugtjern
 3. Arlien bru
 4. Åltjern

Friluftsliv - badeplasser.PNG

Det er også gode bademuligheter flere steder langs Mjøsa og i vann og vassdrag på fjellet og i skogen, uten at det er noen form for tilrettelegging eller drift.

2. Påvirkninger

På de viktigste og mest sentrale badeplassene tas det jevnlige vannprøver. Vannkvaliteten er jevnt over meget bra. 

Forsøpling er en utfordring på noen av de sentrale badeplassene.

3. Utfordringer og aktuelle tiltak

Badeplassene bør sikres i arealplan.

Et høyt renholds- og driftsnivå i sommersesongen er svært viktig for opplevelsen av badeplassene.

For de fleste badeplassene er det aktuelt  med videreutvikling av områdene i form av utvida oppholdsarealer, bedre tilrettelegging for universell utforming, bedre parkering, utbedring av strand, skilting, flere aktivitetselementer  osv. Konkrete tiltak fremgår av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.