Informasjon til barn og unge

Som barn skal du ha det godt hjemme, du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg. Barnevernet kan hjelpe barn og deres familier som har det vanskelig. Noen ganger kan mamma eller pappa ha det veldig vondt og vanskelig inni seg. Det kan også være at de krangler veldig mye, drikker mye alkohol eller bruker piller eller andre ting som gjør at de forandrer seg veldig. De kan ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg. Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal.

Vi kan kontaktes ved at du:

 • Ringer 610 50 500 og spør om å få snakke med noen i barnevernet
 • Skriver brev til Barneverntjenesten i Lillehammer, pb. 986, 2626 Lillehammer
 • Ber en voksen hjelpe deg, som for eksempel læreren eller treneren din, helsesøster eller en annen voksen som du stoler på 

Voksne kan også ta kontakt med oss for å be om hjelp, eller si i fra dersom de tenker at et barn trenger hjelp til å få det bedre.

Vi pleier å snakke først med mammaer og pappaer. Hvis du kommer til oss uten foreldre, vil vi avtale med deg hvordan og når vi snakker med dem. Vi vil snakke med deg om hvordan du har det og hvordan vi best kan hjelpe deg. Ofte snakker vi også med læreren din og andre som kan være med å fortelle hvordan de tror du har det.

Ofte ønsker også de voksne i familien hjelp for at dere skal få det bedre.

Eksempler på hjelp kan være:

 • En person som kommer hjem og gir foreldrene dine råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
 • En voksen som du kan gjøre hyggelig ting sammen med (støttekontakt)
 • En familie du kan være hos noen helger etter at dere har blitt kjent med hverandre (besøkshjem)

Men vi kan også sammen finne på noe annet som kan hjelpe.

Det er ikke alltid vi som kan hjelpe deg og familien din best. Da kan vi snakke med andre som kan hjelpe på en bedre måte.

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor et annet sted enn hjemme. Det kan være hjemme hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem). Noen ganger bor barn sammen med tre – fem andre barn i et hus. Her jobber det voksne som passer på barna (institusjon). Barna går på skole i nærheten av institusjonen og driver med vanlige fritidsaktiviteter.

Både barn som bor i fosterhjem og på institusjon pleier å få besøk av familien sin eller dra hjem på besøk.

Vi vil alltid høre på dine meninger, men noen ganger kan vi ikke gjøre akkurat som du ønsker.

Er du over 15 år har du lik rett som mamma og pappa til å klage på det vi bestemmer. Da kan du ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å skrive klagen. Hvis vi ikke forandrer mening, skal vi noen ganger sende den til et sted (fylkesmannen) som sjekker om barnevernet gjør det de skal. Fylkesmannen må bestemme seg for om de er enige eller uenige med deg og/eller foreldrene dine.

Informasjon til foreldre

Barneverntjenesten kan hjelpe barn og foreldre hvor barn har behov for en bedre daglig omsorg.

Alle kan ringe eller skrive brev til barneverntjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding. Når vi får en bekymringsmelding, må det innen en uke bestemmes om familiens situasjon skal undersøkes. Vurderer vi at barneverntjenesten ikke kan hjelpe familien, vil bekymringsmeldingen bli henlagt og foreldre kan bli henvist til å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Der bekymringsmeldingen tas inn, vil vi bruke tid på å bli kjent med barnet og familien for å finne riktig hjelp. Denne perioden kalles en undersøkelse, og kan ta inntil tre måneder. I disse månedene vil vi be om å få beskrivelser fra både barnet selv, familie og eksempelvis helsestasjon, barnehage, skole, fastlege og politi.

 I løpet av undersøkelsen kan barneverntjenesten vurdere at vi ikke har riktig hjelp å tilby familien. Det kan også være at foreldre, og barn over 15 år, ikke ønsker hjelpen barnevernet foreslår. Da kan barnevernssaken bli henlagt.

 De aller fleste familiene takker ja til vårt tilbud om hjelp. Dette kan være hjelp som:

 • Familieveiledning
 • Støttekontakt for barnet.
 • Besøkshjem, hvor barnet kan være noen helger
 • Samtaler med barnet alene eller i gruppe

Vi kan sammen bli enige om andre former for hjelp. Se her for mer informasjon. Det lages en plan for den hjelpen som skal gis, og dere har rett til å få både planen og vedtak skriftlig. Både barn over 15 år og foreldre har mulighet for å avslutte samarbeidet når de ønsker.

 Familien har krav på en begrunnelse for vårt vedtak. Både foreldre og barn over 15 år har mulighet for å klage på vedtak til fylkesmannen. Det kan være avslag på hjelp eller at familien mener de får feil hjelp.

Der barneverntjenesten vurderer at barnet lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon, kan Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker fatte vedtak mot foreldrenes vilje. Vedtaket kan være at barnet skal bo i fosterhjem eller på institusjon. Foreldre og barn over 15 år har da rett på å få dekket utgifter til advokat.

Om du vil ha hjelp for et barn du kjenner, ta kontakt med oss:

 • Ved å ringe servicetorget i kommunen på tlf. 610 50 500 og spør etter barnevernet
 • Send et brev til barneverntjenesten, Pb. 986, 2626 Lillehammer
 • Se her for mer informasjon (kobling til kontakt oss)

Hvilken hjelp kan du få?

Barneverntjenesten kan i samarbeid med barn og unge komme frem til tilpasset hjelp til den enkelte. Vanligvis ønsker vi å hjelpe foreldrene med å endre det som er utfordrende hjemme, eller i samspillet med barnet, med det vi kaller endringstiltak, som kan være veiledning til foreldrene. Noen ganger trenger barnet i tillegg støttetiltak, som besøkshjem, støttekontakt m.m.

Vanlige hjelpetiltak er:

 • Veiledning til foreldrene i ulik form, se nedenfor for flere detaljer.
 • Besøkshjem til barnet en eller flere helger i måneden.
 • Støttekontakt/ fritidskontakt til barnet noen timer hver uke.
 • Samtaler med barn alene eller i gruppe
 • Bistand til kontakt med andre instanser som Nav, BUP, skole
 • Deltagelse i ansvarsgrupper/ samarbeidsmøter rundt det enkelte barn
 • Familieråd

Ulike typer veiledninger vi tilbyr i barneverntjenesten i Lillehammer:

 • Cos-P (circle of security)
 • PMTO
 • TIBIR /PMTO-rådgivning
 • ICDP
 • MST (med terapeut fra Bufetat)
 • Tilpasset veiledning fra egen veileder
 • Råd og veiledning fra saksbehandler

Se linker for mer informasjon

Bufdir/barnevern

Bufdir/familieråd

Bufdir/Cos-P

Bufdir/PMTO

Bufdir/metoder

Jobbe for barnevernet

Bruk skjemaene under om du ønsker å ta på deg oppdrag for barnevernet.

Alle som skal ha oppdrag for barneverntjenesten må levere godkjent politiattest.

 

Send skjemaet ferdig utfylt til:

Per post: Barneverntjenesten, Pb. 986, 2626 Lillehammer, eller

E-post til: Postmottak@lillehammer.kommune.no

Ta kontakt med barneverntjenesten v/ teamleder tiltak på tlf 610 50 500 ved spørsmål.

 

Besøkshjem:

Vi har jevnlig behov for familier som kan ta i mot et barn eller flere søsken en helg eller flere i måneden. Barnet deltar da på vanlige familieaktiviteter sammen med dere. For avlønning gjelder faste statlige satser på arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning.
Søknadsskjema for å bli besøkshjem her.
Ønsker du å være besøkshjem, bruk skjema vedlagt her.

 

Støttekontakt/ miljøarbeider for barn/ungdom:

Mange barn/ungdommer har behov for noen som kan hjelpe dem ut på sosiale aktiviteter, kanskje trenger de noen som kan hjelpe dem å komme inn i en fast fritidsaktivitet, eller bare noen som de kan bake sammen med, eller noen som kan lytte til dem og være en god rollemodell. Aktivitetsbehov og omfang varierer, men ofte er det behov for mellom 3-6 t i uka.

Ønsker du å bli støttekontakt, kontakt servicetorget.

 

Miljøarbeider for foreldre:

Noen foreldre trenger noen som kan komme hjem til dem for å hjelpe dem å lage gode leggerutiner, måltidssituasjoner, hjelpe dem med å få organisert lekser og fritidsaktiviteter m.m. Til det trenger vi gjerne voksne som har erfaring med å hjelpe andre.

Ønsker du å være miljøarbeider, bruk vedlagt skjema her.

 

Vertsfamilie med hybel:

Noen ungdommer rundt 18 år har behov for støtte til å bo utenfor hjemmet. Da ønsker vi en familie som har en ledig hybel i huset sitt. Barneverntjenesten betaler for hybel og arbeidsgodtgjørelse for en av de voksne i familien. Oppdraget kan bestå av å vekke ungdommen før skolen hver dag, hjelpe ungdommen med å lage gode rutiner for måltid, lekser, handling, disponere penger, samt å invitere han/henne på middag/kveldsmat et par ganger i uka. Det viktige for ungdommen er å bli sett hver dag av en voksen som bryr seg om hvordan det går.

Om dere ønsker å være vertsfamilie, bruk vedlagte skjema her.

 

Fosterhjem:

Om du ønsker å være fosterhjem for noen du kjenner, så ring 61 50 500 og spør etter teamleder for omsorgsteamet.

Om du ønsker å være fosterhjem for et barn/ungdom, ta kontakt med Bufetat v/fosterhjemstjenesten på tlf. 46616610

Les mer om fosterhjemstjenesten tilbud her:

Fosterhjemstjenesten

 

Les mer om fosterhjem her:

Om fosterhjem

 

Saksbehandler/ barnevernkonsulent/ veileder:

Stillinger som barnevernkonsulent/veileder blir lyst ut på lillehammer.kommune.no, når de er ledige.

Kontakt oss

Om du vil melde fra om en bekymring for et barn, send meldingsskjema du finner her per post.
Les mer her om bekymringsmelding: https://www.bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/

Telefon:
Servicetorget i kommunen på tlf 610 50 500.
Dersom det er etter kommunens åpningstid og det haster å ta kontakt, kan du ringe barnevernvakta på tlf.: 90 73 52 15.
Om du ikke får tak i dem, så ring Alarmtelefonen for barn og unge på tlf. 116111.

E-post:
E-postadresser til alle ansatte i barnevernet


Barnevernstjenestens organisering:

Tjenesteområdeleder for barnevernet:
Inger Jevne

Barnevernfaglig leder:
Annette Kvalheim

Ansvar for mottak av meldinger/ stedfortreder for faglig leder:
Pål Vinje Simensen

Teamleder undersøkelsesteamet:
Kjersti Worum

Teamleder tiltaksteamet:
Laila M. Norstrand

Teamleder omsorgsteamet:
Heidi Boldermo

Teamleder bofellesskap for enslig mindreårige ungdommer:
Hans Kristian Enge