Beiting og setrer

1. Tilstand

I Lillehammer er det ca 2 500 storfe på beite og 9 700 sau og lam på beite. Av disse beiter ca 1 100 storfe og i overkant av 9 250 sau og lam på utmarksbeite. Økt bruk av utmarksbeite er et viktig mål i kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen.

For 50 år siden var det mange setrer i drift i Lillehammer kommune. De senere år er dette redusert vesentlig, og i 2005 var det 7 setrer i drift, og dette omfatta til sammen 17 besetninger. I 2012 var det 6 setrer i drift og til sammen 10 besetninger på setra.

Seterdrift var en måte å utnytte beiteressursene i fjellet på. Her ble skog og kratt ryddet for å ha brensel til oppvarming og bearbeiding av mjølka som ble produsert. Så beita dyrene rundt setrene, og holdt vedlike det åpne landskapet. Dette gav åpning for mange planter som er å finne på rødlista i dag, og som er truet av gjengroing.

Det meste av dyrka marka på og rundt setrene brukes i dag, og det er i senere tid dyrket opp store arealer i fjellet. For noen er det viktig for drifta å kunne hente deler av fôret i fjellet.

Se ellers kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen.

2. Påvirkning

Beiting pleier landskapet, og bidrar til det flotte kulturlandskapet rundt byen, og bidrar til å holde kulturlandskapet og fjellet åpent. Det er en del rødlistearter som er avhengig av beiting for å klare seg. Beite i utmark er en gammel tradisjon som må hensyntas av andre brukere av utmarka.

Nedgangen i antall gardsbruk med mjølkeproduksjon ser man igjen i nedgangen i antall setre, men kan ikke forklare hele nedgangen. Det kreves en ekstra arbeidsinnsats for å ha mjølkeproduksjon på setra. De større brukene og samdriftene er stort sett ikke på setra med mjølkekua.

Som følge av mindre beiting av storfe rundt setrene, gror det åpne seterlandskapet igjen. Dette er en trussel for de rødlisteartene som er avhengig av åpent landskap beiting. Slike arter finnes bare i åpent seterlandskap, og er med det truet.

3. Aktuelle tiltak

For å ta vare på arter som er avhengig av beiting må det stimuleres til fortsatt beiting. Både ved at det tilrettelegges for beiting, og at den nasjonale landbrukspolitikken legger opp til at det fortsatt skal finnes beitedyr. I kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen er det en egen målsetting om å øke bruken av utmarksbeite, og det er satt opp både strategier og tiltak for å få dette til.

Det synes vanskelig å få mange flere setre i drift. Gjennom regionale miljøtilskudd gis det tilskudd til de som leverer melk fra setra. Dette tilskuddet stimulerer noe til å holde setra i drift, men om det skal bli flere, må nok satsen økes. Det må satses på å holde oppe antall beitedyr som beiter på og rundt setre, så rødlistearter kan ivaretas. Dette må gjøres gjennom et livskraftig landbruk.