Herb_ros1

Beredskapsplan og risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunene har en sentral rolle og ansvar i alt samfunnsikkerhetsarbeid i Norge. Lov om kommunal beredskapplikt (Sivilbeskyttelsesloven) pålegger derfor kommunen å utarbeide og ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og beredskapsplan. Lillehammer kommune har det.
Samfunnssikkerhet - og kriseberedskap handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov ved uønskede hendelser. Kommunen har en nøkkelrolle i dette arbeidet; som planmyndighet, tjenesteprodusent og pådriver innenfor samfunnsutviklingen på lokalt nivå. Dette styres bla. gjennom ulike lover; Lov om kommunal beredskapsplikt, Plan- og bygningsloven, Lov om helsemessig og sosial beredskap og Lov om vern mot smittsomme sykdommer m.fl.


ROS
Kommunene plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunesamfunnet, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Dette skal sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Lillehammers ROS-analyse er utarbeidet i et bredt samarbeid med andre instanser i Lillehammersamfunnet; fylkesmann, politi, brann, kommunehelsetjeneste, vegmyndighet osv. Uønskede hendelser er gjennomgått og gruppert under disse overskriftene:

  • Liv og helse
  • Ulykker og katastrofer
  • Terror og kriminalitet
  • Klima og natur
  • Systemsvikt / svikt i infrastruktur

ROS-analysen beskriver tiltak som kan forebygge at uønskede hendelser oppstår og hvordan konsekvenser kan reduseres hvis de allikevel skjer. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det gjelder også utarbeiding av planer etter plan- og bygningsloven. Analysene revideres i takt med revisjon av kommunedelplaner og ellers hvis det skjer endringer som påvirker risiko- og sårbarhetsbildet.

Beredskapsplan
er Lillehammer kommunes primære styrings- og operasjonsplan ved håndtering av krisesituasjoner. 
Den klargjør målsettinger, ansvar, oppgaver og rutiner, og skal derigjennom gjøre kommunen best mulig forberedt og i stand til å håndtere sine oppgaver når uønskede hendelser inntreffer, slik at tap og skader på mennesker, miljø, materiell og omdømme unngås eller reduseres.

Føre var, heving av brønn for å unngå forurensing.