Bo-og servicesenter

Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune drifter 5 bo-og servicesenter

De 5 Bo- og servicesenterene er geografisk fordelt utover byen vår, se egen presentasjon av hvert enkelt senter.

Ved et bo og servicesentrene er det en leder som har ansvar for hele huset, med fag, økonomi og personal.

Ved Busmoen bo-og servicesenter er det ikke tilhold for hjemmesykepleie eller bokollektiv for demente , slik det er i de andre bo-og servicesentrene.

De 4 andre bo-og servicesentrene inneholder et lag for hjemmesykepleie, ett bokollektiv for demente og en servicedel.Ved Skårsetlia er det i tillegg en enhet med pleieboliger med heldøgns omsorg og pleie.
De gir tilbud om kafe, frisør og fotpleie og diverse aktiviteter gjennom uken.

Leiligheten ved et bo-og servicesenter er tilpasset bevegelseshemmede og kan tilrettelegges etter behov slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Leiligheten er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

Tildeling av leilighet ved et bo-og servicesenter er det Tildelingsenheten som behandler, telefon 61 05 05 48.
 

Til høyre finner du komplett telefonliste til Hjemmetjenesten.