Hva er brukermedvirkning?

Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med pasient, bruker og pårørende.Brukermedvirkning har egenverdi, terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. For å sikre brukermedvirkning innen psykisk helse og rusarbeid har vi utviklet metoden Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring hvor vi ønsker ditt bidrag.

Ditt behov, ønsker og vurderinger skal legges til grunn ved valg av behandling og tjenestetilbud. Vi skal gi faglig baserte råd og nødvendig informasjon om våre tilbud, slik at du er kjent med eventuelle konsekvenser av valgene dine. Les mer om brukermedvirkning på Helse Norge. 

Hva er bakgrunnen for Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring?

I 2014 var psykisk helse og rusomsorg deltakere i et interkommunalt KS-prosjekt med vekt på gode pasientforløp der samhandling mellom tjenestene og brukere fungerer optimalt. Visjonen var å snu tenkningen fra "hva er i veien med deg?" til "hva er viktig for deg?". Via dette læringsnettverket ble det gjennomført en interkommunal "bruker spør bruker" undersøkelse. Med bakgrunn i informasjonen som ble innhentet her og øvrige erfaringer ble Kompetansebank for psykisk helse- og ruserfaring en realitet, dette er en metode som skal sikre brukermedivirkning i praksis på individ- og systemnivå.

Hva er Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring?

Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring er en samling av verktøy innen brukermedvirkning. Her kan ansatte, samarbeidspartnere, brukere/pasienter og pårørende delta på samme premisser. Fokuset er på at vi alle er likeverdige og må samarbeide for å få gode tilbud og tjenester både på individ og systemnivå innen psykisk helse og rus. Med denne metoden skal vi videreutvikle våre tjenester ved å nyttiggjøre oss av våre felles kompetanse. Kompetansebanken for psykisk helse og ruserfaring er bygd opp etter flere ledd, slik at du kan være med å bidra med dine erfaringer på flere måter. Mer informasjon finner du under  våre tilbud og skoleringskurs.

Hvem kan bidra i Kompetansebanken?

Kompetansebank for psykisk helse og ruserfaring ønsker alle som kan tenke seg å bidra velkommen til å ta kontakt. Du kan også ta kontakt om du ønsker veiledning eller foredrag innen brukermedvirkning. 

e-post: kompetansebank@lillehammer.kommune.no

Oversikt over kurs og møter

22. mai klokken 11:30 - 13:30 styringsgruppemøte på Havang. Lunsj  fra 11:30 (internt)

28. mai klokken 09:00-16:00 Utvikling av kurs i brukermedvirkning, sted Havang kl: 09:00 - 15:30

1. juni klokken 13:00-15:00 åpent møte/dialogkafe sted: Kommunsetyresalen.