Fjøsbilde 16

Bygdeutviklingsmidler fra Innovasjon Norge

Bygdeutviklingsmidlene gis til for å fremme næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig og lønnsom verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets ressurser og spesielt for landbrukseiendommer.

Tradisjonelt landbruk

For investeringer i tradisjonelt landbruk, tilbys det investeringstilskudd. For mer info se infoboks til høyre på denne siden.

Søknader sendes på www.innovasjonnorge.no

Vedlegg scannes og lastes opp i søknaden. Hvilke vedlegg som skal følge søknaden er beskrevet her

Det kreves en helhetlig plan for byggearbeidene med spesifisert kostnadsoverslag

Søknader til tradisjonelt landbruk kan sendes inn fra 1.oktober. Endelig søknadsfrist er 1.februar.

Kommunen mottar da søknadene, foretar en vurdering av søknaden og videresender den til Innovasjon Norge som avgjør saken.

Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er påbegynt. Vent til du får svar på søknaden før du starter.

 

Tilleggsnæring på gardsbruk

Det kan gis etableringsstipend og bedriftsutviklingstilskudd til etablering av tilleggsnæring på gardsbruk. For mer info se Innovasjon Norge sine nettsider her.

For søknad om midler til tilleggsnæring er det ingen søknadsfrist.

 

Lån i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge kan yte forskjellige typer lån både til landbruksformål og ulike innovasjonsprosjekter. Lån i Innovasjon Norge erstatter det som tidligere het Landbruksbanken.

For mer info om lånetilbudene se Innovasjon Norges nettsider her