Bygg og utbygging

Byggenæringen står for hele 14 prosent av de direkte klimagassutslippene i Norge. Kommunens klimaregnskap fra 2013 viser at nær halvparten av klimagassutslippene fra Lillehammer kommunes virksomhet skyldes byggetjenester eller kjøp av bygg.

Valg av byggematerialer og oppvarmingsløsninger er blant forholdene som påvirker byggenes klimautslipp. For oppvarming av bygg vises til kapitlet Energi.


Regjeringen har pekt på økt trebruk som klimatiltak i flere meldinger. I rapporten Tre for bygg og bygg i tre (2013) dokumenterer Statsbygg at økt offentlig trebruk er viktig for CO2-binding i byggesektoren og for å redusere fossil energibruk ved utbygging. Økt bruk av tre i bygg reduserer klimagassutslipp fordi tre er et fornybart råstoff som binder og lagrer karbon, og fordi tre som bygningsmateriale kan gjenvinnes. Trevirke erstatter materialer som i hovedsak bruker fossilt karbon i produksjonen.

Regionrådet for Lillehammer-regionen har vedtatt at det er riktig og viktig å fremme økt bruk av tre som miljøvennlig byggemateriale i regionen. Trebebyggelsen dominerer, og er en del av områdets identitet. Samtidig er tømmer en av regionens viktigste ressurser. Selv om bruk av miljøvennlige materialer i realiteten vil gi et positivt klimabidrag, vil ikke dette synes i kommunens klimaregnskap med det første, siden klimaregnskapet baserer seg på kommunens regnskapstall. For å fange opp slike tiltak i klimaregnskapet må det brukes spesifikke livsløpsanalyser for ulike produktkategorier.

Lillehammer kommune må stille krav både til egne og private bygg om bruk av fornybare materialer, for å bidra til at kommunens ambisjon om å bli Norges første nullutslipps-by (klimanøytral by) skal kunne nås. 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt følgende mål for Bygg og utbygging: 

  • I boligområder legges det vekt på estetikk, god byggeskikk, bruk av miljøvennlige materialer, energibruk basert på fornybare ressurser, gode byrom og andre bokvaliteter.
  • Det skal bygges ut på en måte som ivaretar hensyn til klimatilpasning og miljø ut over krav og forskrifter, herunder bruk av bærekraftige og miljøvennlige materialer.
  • For å bidra til økt karbonbinding og reduserte utslipp, skal kommunen stille krav til egne og private bygg om økt bruk av miljøvennlige materialer gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner.
  • Alle offentlige byggeprosjekt i kommunal sektor fra og med vedtatt plan, og alle nye næringsbygg som behandles av kommunen etter 2017, skal ha et klimaregnskap som viser prosjektets CO2-fotavtrykk, der livsløpsbetraktninger legges til grunn.