Bymiljø

En velstelt, ren, og innbydende by er av stor betydning for både innbyggere, næringsdrivende, turister og andre besøkende. Parker, grønne områder og andre friluftsområder legger til rette for positive opplevelser og helsemessig gevinst i form av lek og rekreasjon.

Miljøhygieniske faktorer som frisk luft, rent vann, trygge omgivelser med hensyn til trafikk, støy og stråling, og velfungerende ordninger for renovasjon og avløp, er grunnleggende for helse og generell livskvalitet.  

 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Bymiljø:

  • Utvikle universelt utformede byområder der mennesker vil trives og ønsker å oppholde seg 
  • Legge til rette for bilfri ferdsel innad i kommunen og til og fra nabokommunene
  • I boligområdene legges det vekt på estetikk, god byggeskikk, bruk av miljøvennlige materialer, energibruk basert på fornybare ressurser, gode byrom og andre bokvaliteter 
  • Lillehammer skal ha god uteluftkvalitet og sikre innbyggerne mot helseskadelig støy, radonstråling og andre negative miljøfaktorer
  • Innbyggerne skal kjenne til radonsituasjonen i kommunen, herunder risiko og krav

Delmål

  • Minst å overholde forurensningsforskriftens krav til lokal luftkvalitet 
  • Støykartlegginger oppdateres minst hvert 5. år i henhold til ny kunnskap om trafikk, kjøremønster mv.
  • Kommuneplanens arealdel skal redegjøre for hvilke områder som skal avsettes til stille områder.