Lillehammer - byutvikling 2044

Byutvikling 2044

Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Lillehammer næringsforening har i 2014-2015 gjennomført samarbeidsprosjektet ”Byutvikling 2044 – utvikling av strategier for fremtidens areal- og transportløsninger i Lillehammer”.

Målet med prosjektet har vært å etablere et felles kunnskapsgrunnlag og strategier om langsiktig utvikling av Lillehammer by. Strategidokumentet oppsummer arbeidet og konklusjonene fra prosessen, herunder visjon, mål, strategier og aktuelle tiltak på kort og lang sikt. Videre inneholder rapporten en samarbeidsavtale mellom partene som skal sikre den videre oppfølging av arbeidet.

I møte i kommunestyret 22. juni 2016 ble det gjort vedtak om at Lillehammer kommune slutter seg til visjonene for byutvikling, herunder mål og strategier i strategidokumentet, handlingsprogrammet og den femårige samarbeidsavtalen mellom Lillehammer kommune, næringslivet representert ved Lillehammer Næringsforening, Statens vegvesen Region øst og Oppland fylkeskommune.

BYUTVIKLING 2044

Les mer om prosessen med Byutvikling 2044 her.