Byutvikling i Lillehammer

Kulturby, idrettsby, sykkelby, OL-by. Kjær by har mange navn. Hvor går veien videre?

Samarbeid er et stikkord i når vi skal planlegge morgensdagens Lillehammer. Arbeidet med å videreutvikle Lillehammer som en attraktiv by foregår nå om dagen blant annet i tre ulike prosjekter, som går inn i hverandre.

Lillehammer 2044

Sammen med Oppland fylkeskommune, Statens vegvesen og Lillehammer næringsforum etablerte kommunen høsten 2013 et samarbeidsprosjekt om langsiktige areal- og transportløsninger i Lillehammer fram mot 2044.

Gjennom et bredt anlagt arbeid skal Lillehammer 2044  munne ut i en forpliktende strategi som gir føringer for hvor skal folk bo, jobbe, handle og drive fritidsaktiviteter på Lillehammer de neste ti-årene. Lillehammer 2044 skal også gi føringer for hvordan folk på Lillehammer skal reise mellom hjem, arbeid, shopping og andre ting de gjør på fritiden.

Planen blir til i et samspill mellom det offentlige og private. Politikerne er sentrale. Lillehammer får hjelp av flere av Norges ledende byplanleggere i arbeidet. Sentralt i arbeidet er tre kunnskaps- og dialogsamlinger. To av tre samlinger med rundt 100 deltakere er gjennomført hvor samtlige deltakere må bidra. Arbeidet skal være ferdig i 2015.

Byutvikling Nord

Kommunestyret har gjennom kommuneplanen arealdel 2011-2024 bestemt at byen skal vokse nordover. Dette skal skje gjennom fortetting og transformasjon av områder som allerede er bebygd. Målet er å bygge en attraktiv bydel i området Rosenlund mot Bæla.

ByR

Lillehammer er en av flere byer som deltar i et program for utvikling av byregioner. Sammen med resten av Gudbrandsdalen er målet å gjøre regionen mer attraktiv for dagens innbyggere og eksisterende næringsliv samtidig som vi ønsker tilflytting og nye arbeidsplasser. Byutviklingsprogrammets fase en avsluttes ved årsskifte.  Det utarbeides et kunnskapsgrunnlag og en samfunnsanalyse som utgangspunkt for temaer og områder for videre samarbeid.  Så er det opp til kommunene og regionene å ta stilling til om de ønsker å samarbeide om konkrete tiltak og som en følge av det søke opptak i programmets fase to.