Gjføringssone_rosenlund_150dpi_100x100

Byutvikling nord

Kommunestyret i Lillehammer har gjennom kommuneplanens arealdel for perioden 2011-2024 bestemt at byveksten i Lillehammer skal skje nordover, gjennom fortetting og transformasjon av allerede bebygde arealer. Et ca. 530 dekar stort område fra Rosenlund mot Bæla, kalt Byutvikling Nord, skal bli «Lillehammers nye bydel».  Prosjektet ble formelt vedtatt startet opp med kommunestyrets godkjenning av prosjektplanen for en mulighetsstudie, senere kalt en forstudie, 27.09.12.

I hele byen er det anslått et fortettingspotensial på ca. 2000 boenheter i kommuneplanperioden. Omtrent 1000 av disse er beregnet å komme i prosjektområdet Byutvikling Nord. Målet er at den nye bydelen skal utvikles til å bli en attraktiv og funksjonell bydel med både næringsvirksomheter og gode bomiljøer. Utviklingen skal gjøres i et klimavennlig perspektiv.

Forstudien er grunnlaget for en samordnet planlegging i byomformingsområdet. Forstudien gir føringer for videre arbeid med områdereguleringer og detaljreguleringer i delområdene. Forstudien analyserer grunnlaget for og anbefaler et overordnet og felles byplangrep for omforming av næringsarealene i Nordre Ål. Anbefalingene er rammer for saksbehandling i området, fram til arbeidet med områdeplanene er ferdig.

Byplangrepet er å skape en kompakt og flerfunksjonell bydel der boliger og næring kan samlokaliseres. Det skal legges til rette for en blanda bybebyggelse i kvartaler bundet sammen av attraktive gaterom og grønnstruktur. Byplangrepet inneholder prinsipper for utvikling av de fysiske omgivelsene i området, inkludert tetthet, proporsjoner, gate- og bebyggelsesstruktur. 

Forstudie Byutvikling Nord