Dødsattest

Det er mange som har spørsmål om dokumentasjon i forbindelse med at en pårørende dør. Her finner du informasjon om hvordan systemet knyttet til legeerklæring ved dødsfall fungerer og hvilke muligheter man har til å få ut nødvendig dokumentasjon.

Legeerklæring
Når en person dør vil det være behov for en legeerklæring ved dødsfall. Denne erklæringen utstedes av den lege som det er mest naturlig skal utføre denne oppgaven. Det vil som oftest være sykehjemslege, legevaktslege eller lege på sykehuset. Denne erklæringen vil bli sendt til Tingretten.

Tingretten registrerer erklæringen og sikrer at vedkommende blir erklært som død i folkeregisteret. Deretter sendes erklæringen videre til kommuneoverlege som kvalitetssikrer selve utfyllingen før den blir sendt til SSB og blir registert i dødsårsaksregisteret.

Dersom pårørende har behov for en attest som dokumenterer at vedkommende er død, for eksempel til bank eller forsikringsselskap, kan Tingretten kontaktes. Disse vil da utstede "Erklæring på dødsfall".

Utlandet
Dersom meldingen skal sendes utenlands kan det være behov for både notariusbekreftelse og apostillestempel. Tingretten kan stemple med Notarius Publicus-stempel og fylkesmannen kan stemple med apostillestempel. Hva det er behov for av stempel varierer med hvilket land attesten skal brukes. I Norden holder det med Notarius Publicus-stempel. Kontakt vedkommende lands ambassade for å få mer informasjon.

Innsyn i journal
Dersom det er behov for helseopplysninger knyttet til dødsfallet må den behandlende instans før døden kontaktes. Etter pasientens død er "nærmeste pårørende" gitt rett til innsyn i journal om ikke "særlige grunner" taler mot dette, jf. pasientrettighetslovens § 5-1 femte ledd og helsepersonellovens § 24 annet ledd.