Kum Anders Sandvigsgate

Drift ledningsnett

Drift ledningsnett forsyner Lillehammers befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet gjennom ledningsnettet. For vann består dette av rør og kummer mellom vannverket og fram til anboringen til den private stikkledningen. For avløp består det av rør og kummer fra den private
påkoblingen og fram til renseanlegget

Vi sørger for drift og vedlikehold av ca. 650 000 meter ledninger og 9000 kummer. Vann og avløpsledninger har en stipulert levetid på 100 år. Denne infrastrukturen er basis for vår helse, velferd og miljø. 

Vi er ca. 20 ansatte i organisasjonen.

Våre oppgaver er:

Rutinemessig drift og vedlikehold av ledningsnettet.
Provisorisk vanntilførsel ved utbygginger.
Spyling av ledningsnettet.
Lekkasjesøk.
Drift av ledningskartverk.
Lagerføring av rørdeler og beredskapslager.
Vaktordning med døgnberedskap.
Sikre velfungerende overvannsløsninger som tar hensyn til sikkerhet, miljø og estetikk.
Prosjektstøtte til entreprenører og samarbeid med andre tjenesteytende sektorer.
Håndtere henvendelser fra publikum og abonnenter.
Varsling via SMS til berørte abonnenter ved hendelser.
Løpende oppdatering av eget Kvalitetssikringssystem og Internkontroll.
Saksbehandling.

Som en konsekvens av at vi har mangan i vannkilden gir dette et belegg i våre vannledninger som kan gi seg utslag i brunt vann ut til abonnentene dersom vi har avvik i driften. Vi jobber målrettet med spyling og andre driftsrutiner for å unngå brunt vann. Dette medfører ingen helserisiko.

Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrene.