Sluttbehandling

Utvalg for plan og samfunnsutvikling behandlet forslaget til kommunedelplan i møte 14.06.18. Utvalgets innstilling til vedtak innebærer en løsning heftet med innsigelser fra Fylkesmannen og Statens vegvesen.

Det har vært gjennomført mekling med statlige og regionale myndigheter (18.06.18) som har ført fram til en omforent løsning som ikke omfattes av innsigelser. 

Formannskapet skal behandle saken i møte 19.06.18

Kommunestyret fatter endelig vedatk i saken 21.06.18.

Plandokumentene til sluttbehandling er tilgjengelige her.

 

Andre gangs høring/offentlig ettersyn

Kommunedelplan var på gangs høring/offentlig ettersyn i perioden februar til april.

Innkomne merknader og høringsuttalelser fra andre gangs høring/offentlig ettersyn er samlet her. Merknadene er oppsummert, kommentert og vedlagt saken til sluttbehandling her.

Forut for andre gangs offentlig ettersyn ble det gjennomført følgende politiske behandling i Lillehammer kommune:

Rådmannens saksframlegg fra andre gangs høring/offentlig ettersyn er tilgjengelig her.

Dette er dokumentene som inngikk i andre gangs høring i perioden 23. februar til 13. april:

 

Første gangs høring/offentlig ettersyn

Dokumentene fra første gangs høring er tilgjengelige her