Eiendom

Landbrukseiendom

Med landbrukseiendom menes eiendom som benyttes eller kan benyttes til jordbruks- eller skogproduksjon. Dette gjelder både bebygde og ubebygde eiendommer.

Om flere landbrukseiendommer, dvs flere enheter med ulike gards- og bruksnummer er på samme eierhånd regnes dette som en driftsenhet inne landbruk.

De tre kommunene i Lillehammer-regionen har svært mange landbrukseiendommer. Dette fra de store eiendommene på flere tusen dekar til de mindre på bare noen få dekar. Den nedre avgrensning for hva som kan kalles en landbrukseiendom er 2 dekar. Til sammen utgjør dette et mangfold som byr på store variasjoner i produksjon, bruksstuktur og bosetting.

Landbrukseiendommer og –arealer forvaltes primært gjennom konsesjonsloven og jordloven. På lenkene til venstre finner du mer om de ulike emnefelter.