Faktura
Eiendomsskatten betales vanligvis i fire terminer pr. år som en del av de kommunale fellesfakturaene; eiendomsskatt/vann/avløp/renovasjon/feiing.
Fakturering i desember 2017 og januar 2018 er ekstraordinære og gjelder kun eiendomssskatt. 

Klage
Fristen for å klage på eiendomsskattetaksten utløp 12. mai 2017. Saksgangen for klagebehandlingen er slik: 

Dersom eiendomsskattetakstnemda gir deg helt eller delvis medhold i klagen din, har du ny klageadgang på taksten.

Dersom eiendomsskattetakstnemda ikke gir deg medhold i klagen din, går saken til endelig behandling i klagenemda for eiendomsskattesaker. Dersom du ikke får medhold i klagen din, kan ikke klagenamdas avgjørelse påklages videre. 

Alle klager blir igjennomgått og nemdene har tilgang til ulike databaser med fakta om eiendommen.  

Retting av feil
De aller fleste faktafeil og systematiske feil er korrigert. Klagerne har mottatt ny faktura med korrigert beløp. Penger til gode overføres til klagers konto automatisk og brev om vedtak sendes ut fortløpende.

Fritak
Fristen for å søke fritak etter eiendomsskattelovens § 7 utløp 12. mai 2017. Dette gjelder blant annet eiendommer som tilhører stiftelser og institusjoner som gagner kommune, fylke eller staten. Søknadene om fritak er nå ferdig behandlet, og det er også sendt ut brev og faktura.

Fristen for å søke om fritak etter eiendomsskattelovens § 28 utløp 12. mai 2017. Dette gjelder der det er særlige grunner til at innkreving av eiendomsskatten er urimelig.
Det gis i tilfelle fritak for ett år og det må søkes om fritak hvert år. Søknadene behandles i januar 2018. 
 

Kontaktinfo:
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Eiendomsskattekontoret har åpent fra kl.10.00-14.00 alle hverdager. 

 

Bakgrunn 
Hvert tiende år skal det etter eiendsomsskatteloven gjennomføres ny befaring og taksering av alle eiendommer i kommunen. Denne taksten skal gjenspeile verdien du kunne ha fått for eiendommen ved fritt salg. Taksten på eiendommen din danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.
I månedsskiftet februar/mars 2017 mottok du informasjon om eiendomsskatten din, dersom du eier en bolig, fritidsbolig eller næringseiendom i Lillehammer kommune. 

Hvorfor ny vurdering? 
Lillehammer kommunestyre vedtok 10. desember 2015 at alle eiendommer i Lillehammer skulle retakseres i løpet av 2016. Dette gjøres for å ha et korrekt grunnlag når eiendomsskattetaksten skal beregnes. Taksten har en varighet på 10 år og omfatter alle eiendommer i kommunen, kun med unntak av eksempelvis kirker, idrettsanlegg, museum m.m.
Eiendomsskatten er ellers den eneste skatten som kommunen selv kan kontrollere samt disponere, og skatt på eiendom tilfører kommunen viktige inntekter.

Hvordan fastsettes taksten?
Som eier i Lillehammer har du tidligere mottatt et informasjonsbrev om at kommunen ville foreta en utvendig vurdering av din eiendom. I perioden juli 2016 - januar 2017 foretok kommunens representanter en utvendig vurdering av hver enkelt eiendom og dokumenterte forhold som kan påvirke taksten. 
Taksten ble fastsatt av skattetakstnemda ut fra faktaopplysninger i det nasjonale eiendomsregisteret samt utvendig vurdering. Taksten skal avspeile forventet markedsverdi (Eiendomsskatteloven § 8A-2) og det er viktig med likebehandling.

Hvordan fastsettes eiendomsskatten?
Lillehammer kommunestyre vedtok 8. februar 2017 skattesats og bunnfradrag som skal gjelde fra 2017. Skattesatsen er nå 3,8 promille for bolig- og fritidseiendommer, boligdelen på eiendommer med både bolig og næring og våningshus på gårdsbruk. På næringseiendommer, "verker og bruk" og ubebygde tomter er skattesatsen 5 promille.
Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer er 500.000 kroner i 2017. 

Eiendomsskatten er 3,8 promille av eiendomsskattetaksten minus bunnfradraget. For næringseiendommer, "verker og bruk" og ubebygde tomter er det ikke bunnfradrag. Her er eiendomsskatten 5,0 promille av eiendomsskattetaksten.
Eiendomsskatten kan ellers endres hvert år som en del av budsjettbehandlingen.Sonekart for boliger:

Sonekart for fritidsboliger:

Sonekart for næringseiendom:

Kontaktinfo:

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Telefon: 61 05 07 77 mandag til fredag mellom klokka 11.30-14.30.