Trehus

Eiendomsskatt

Hvert tiende år skal det etter eiendsomsskatteloven gjennomføres ny befaring og taksering av alle eiendommer i kommunen. Denne taksten skal gjenspeile verdien du kunne ha fått for eiendommen ved fritt salg. Taksten på eiendommen din danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt.
I månedsskiftet februar/mars 2017 mottok du informasjon om eiendomsskatten din, dersom du eier en bolig, fritidsbolig eller næringseiendom i Lillehammer kommune.
 

 

Fakturaer
Eiendomsskatten betales i fire terminer pr. år, den første utgjør en del av fellesfakturaen med kommunale avgifter, og ble sendt ut i februar/mars 2017. Noen få mottok egen faktura på eiendomsskatten i løpet av mars 2017, senere terminer kommer på fellesfakturaer.

Klage
Dersom du mener at eiendomsskattetaksten for din eiendom er feil, kan du klage. Klagefristen er utsatt til 12. mai 2017.  Klagen må begrunnes og sendes skriftlig via e-post. til :
eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Eventuelt via post til:
Eiendomsskattekontoret i Lillehammer
Postboks 986
2626 Lillehammer

Dersom du klager og får medhold vil dette korrigeres på en senere faktura.

Fritak
Liste over fritak etter eiendomsskattelovens § 5 legges ut på høring sammen med liste over eiendomsskattetakst og eiendomsskatt. Dette gjelder blant annet eiendommer som staten og kommunen eier.

Etter søknad kan kommunestyret helt eller delvis innvilge fritak etter eiendomsskattelovens § 7. Dette gjelder blant annet eiendommer som tilhører stiftelser og institusjoner som gagner kommune, fylke eller staten. Det gis i tilfelle fritak for ett år og det må søkes om fritak hvert år. Søknadsfrist er 12. mai 2017. 

Etter søknad kan formannskapet helt eller delvis innvilge fritak etter eiendomsskattelovens § 28. Dette gjelder der det er særlige grunner til at innkreving av eiendomsskatten er urimelig. Det gis i tilfelle fritak for ett år og det må søkes om fritak hvert år. Søknadsfrist er 12. mai 2017.

Alle søknader må begrunnes.

Hvorfor ny vurdering? 
Lillehammer kommunestyre vedtok 10. desember 2015 at alle eiendommer i Lillehammer skulle retakseres i løpet av 2016. Dette gjøres for å ha et korrekt grunnlag når eiendomsskattetaksten skal beregnes. Taksten har en varighet på 10 år og omfatter alle eiendommer i kommunen, kun med unntak av eksempelvis kirker, idrettsanlegg, museum m.m.
Eiendomsskatten er ellers den eneste skatten som kommunen selv kan kontrollere samt disponere, og skatt på eiendom tilfører kommunen viktige inntekter.

Hvordan fastsettes taksten?
Som eier i Lillehammer har du tidligere mottatt et informasjonsbrev om at kommunen ville foreta en utvendig vurdering av din eiendom. I perioden juli 2016 - januar 2017 foretok kommunens representanter en utvendig vurdering av hver enkelt eiendom og dokumenterte forhold som kan påvirke taksten. 
Taksten ble fastsatt av skattetakstnemda ut fra faktaopplysninger i det nasjonale eiendomsregisteret samt utvendig vurdering. Taksten skal avspeile forventet markedsverdi (Eiendomsskatteloven § 8A-2) og det er viktig med likebehandling.

Hvordan fastsettes eiendomsskatten?
Lillehammer kommunestyre vedtok 8. februar 2017 skattesats og bunnfradrag som skal gjelde fra 2017. Skattesatsen er nå 3,8 promille for bolig- og fritidseiendommer, boligdelen på eiendommer med både bolig og næring og våningshus på gårdsbruk. På næringseiendommer, "verker og bruk" og ubebygde tomter er skattesatsen 5 promille.
 
Bunnfradraget for boliger og fritidseiendommer er 500.000 kroner.
Eiendomsskatten er 3,8 promille av eiendomsskattetaksten minus bunnfradraget. For næringseiendommer, "verker og bruk" og ubebygde tomter er det ikke bunnfradrag. Her er eiendomsskatten 5,0 promille av eiendomsskattetaksten.

Eiendomskatten kan ellers endres hvert år som en del av budsjettbehandlingen.
 

Skattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn fram til klagefrist 12. mai. Du finner dem som vedlegg til høyre på denne siden samt i papirform på servicetorget i rådhuset.

Sonekart for boliger:

Sonekart for fritidsboliger:

Sonekart for næringseiendom:

Kontaktinfo:

eiendomsskatt@lillehammer.kommune.no

Telefon: 61 05 07 77 mandag til fredag mellom klokka 09.00-15.00.