skilek

For barn og unge:

Ergo- og fysioterapi

Ergoterapeutene og fysioterapeutene arbeider med barn og unge som har ulike problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Målet er at barn skal oppleve mestring, delta i lek og læring på egne premisser. Vi arbeider ut i fra oppgaver knyttet til:

 

• Barn med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket grov- eller finmotorisk utvikling.
• Barn med alvorlige utviklingsforstyrrelser.
• Barn utsatt for skade eller akutt sykdom.
• Barn med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk.

Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.
Tjenesten er også opptatt av å jobbe helsefremmende ved å fokusere på å fremme bevegelse og aktivitet generelt, samt tiltak for å forebygge funksjonsvansker hos risikogrupper.
Tjenestene arbeider med barna i hjem, barnehage, skole, avlastning og ellers der barna oppholder seg.
Barn i alderen 0-18 år med behov for utredning kan henvises fra foreldre, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnehager og skoler, PPT, fastleger, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten.
I Lillehammer kommune er det 1,6 årsverk ergoterapeuter og 2,6 årsverk fysioterapeuter som arbeider med barn.  Vi er organisert under tjenesteområdet Helsestasjonen i sektor Oppvekst, kultur og utdanning og holder til i Familiens hus. Det er også to selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som arbeider med barn.

Teamkoordinator: Terje Ringen Grundstad

Tverrfaglige samarbeidsoppgaver vi er med på:
• Tidlig innsats i barnehage
• Tverrfaglige team i grunnskolen

Fysioterapi på Helsestasjonen:
Fysioterapitjenesten har et konsultasjonstilbud på helsestasjonene. Kort beskrevet går tilbudet ut på følgende:
En gang annenhver uke er det fysioterapeut tilstede på Helsestasjonen. Foreldre kan avtale time hos fysioterapeut på helsestasjonen.
Eksempler på typiske problemstillinger:
• Asymmetri/skjevhet
• Forsinket motorisk utvikling
• Fotproblematikk
I de aller fleste tilfellene er det tilstrekkelig med råd og veiledning i forhold til stimulering og tiltak som kan gjøres hjemme. Noen av barna vi møter under konsultasjonene har behov for lengre oppfølging fra fysio-og/eller ergoterapeut, og blir henvist på vanlig måte.

Kartlegging:
Vi foretar ulike typer utredninger knyttet til bevegelse og aktivitet, og kartlegger hvordan fysisk og kognitiv funksjon, sammen med omgivelsene, påvirker barn og unges funksjonsmuligheter.
Eksempler på dette kan være kartlegging av fin- og grovmotorisk funksjon. Et annet eksempel er kartlegging av barnets aktiviteter i samspill med omgivelsene hjemme og i barnehage/skole.

Behandling, trening og stimulering:
Det kan være stimulering av videre motorisk utvikling og trening av for eksempel balanse og styrke. Det kan også være læring og øvelse på konkrete aktiviteter som er viktige for barnet, for eksempel førskoleaktiviteter.
Tilbud kan gis individuelt eller i grupper. Intensitet varierer etter behov.

Tilrettelegging:
Vi tilrettelegger for at barn kan være aktive hjemme, i nærområdet og i barnehage eller på skolen. Det kan være behov for tilrettelegging av omgivelsene slik at barnet kan delta på lik linje med andre, ved ombygging eller hjelpemidler.
Vi tilpasser også ofte aktiviteter til det enkelte barnet. Et barn med funksjonsvansker har behov for at vanskelighetsgrad tilpasses det nivået barnet er på. Dette kan gjøres ved å finne frem til alternative metoder for å utføre en aktivitet, eller å forenkle selve aktiviteten.

Rådgivning og veiledning:
Barnet selv og foreldre eller andre pårørende tilbys gjerne råd og veiledning. Samarbeidspartnere, som annet helse- eller pedagogisk personell, mottar også råd og veiledning.
Eksempler kan være forslag til aktiviteter barnet kan drive på med i fritiden, hvordan barnehage og skolemiljø best mulig kan tilrettelegges og hvordan foreldre kan stimulere og aktivisere barnet sitt hjemme.