Kriterier for å søke:
  • Stipendet kan søkes av profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere, forskere og kulturnæringsbedrifter innen alle kulturuttrykk eller design.  
  • Kunstnergrupper/kulturbedrifter som er registrert som selvstendige rettssubjekt kan søke samlet under sitt organisasjonsnummer.
  • Det kan søkes om stipend til samarbeidsprosjekter
  • Etablering må være reell og nært forestående eller at man er i en etableringsfase under 1 år siden formell etablering av virksomheten i kommunen
  • Det skal framkomme i søknad hva det søkes til, virksomhetens formål/ambisjoner, kortfattet vurdering av marked og kort presentasjon av hva dette kan bety for lokalsamfunnet
  • CV for den/de søknaden gjelder
  • Stipendet har ingen aldersgrense, men dersom flere søkere vurderes som like godt kvalifiserte, vil personer under 30 år prioriteres.
  • Stipendiaten skal innen to år avgi en kort rapport for hvordan stipendet er benyttet og hvordan det har «fungert». 
  • Stipendiaten skal ha sin virksomhet i Lillehammer. 
  • Stipendiat utpekes av ansvarlig for kulturnæringsutvikling i samarbeid med næringssjef og kultursjef i Lillehammer kommune
 
Søknadsfrist for etableringstilskuddet er 15. oktober.
For nærmere opplysninger, kontakt: Øivind Pedersen, tlf.: 90097116.