Fåberggata skisse

FÅBERGGATA 152

I Kommunestyret den 26.03.15 ble det vedtatt at Fåberggata 152 skal bygges ut med 47 omsorgsboliger samt en utvidelse av eksisterende servicesenter ved Gartnerhagen bo- og servicesenter.

Tronrud Mjøsbygg har montert Web kamera på byggeplassen slik at dere kan følge byggeprosessen for hvert 10. min: http://www.mhit.no/Mjosbygg/

Leilighetsbygget:
Leilighetsbygget har 47 stk. omsorgsboliger over 3 etasjer. Alle med samme utforming og areal, ca. 57 m² BRA. Leilighetene har stor fleksibilitet med tanke på ulike brukergrupper. Leilighetene er tilrettelagt for rullestolbrukere (snusirkel 1,6 m) og utformet iht. Husbankens anbefalinger samt Arbeidstilsynets - og Byggeforskriftenes krav. 

Kjeller for boder, lager, felles garderobeanlegg for personalet og tekniske rom samt parkeringskjeller med innkjøring fra syd. 

Sentral hovedinngang med trapp og heis er plassert mot vest, rett overfor inngang til Skurva bofellesskap. Fra Fåberggata i øst etableres gangforbindelse med bi- inngang inn til bygningens hovedinngangsområde.  

Leilighetene er på hvert plan delt i to grupper som igjen kan deles opp etter behov. Hver etasje er utformet med sammenhengende etasjeplan og sentral, midtplassert adkomst. Det gir en stor grad av fleksibilitet i forhold til organisering og drift. 
På hvert plan er det felles oppholdsrom/spiserom for beboerne i tilknytning til utearealer eller terrasse.

For personale er det på hvert plan vaktrom, møterom/kontor, medisinrom, rentlager, avfallsrom og skyllerom. Fra bakkeplan er det enkel tilgang til utearealene. Fra de øvrige etasjene kan man gå ut på felles terrasser. Terrassene/uteplassene mot Fåberggata og mot sør og nord glasses inn for å skjermes mot støv og støy.

Leilighetsbygget skal oppføres som passivhus. For å oppnå dette må varmetapet senkes til et minimum gjennom særdeles godt isolert og vindtett bygningskropp, godt isolerte vinduer og bruk av balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning.

Leilighetsbygget oppføres som et “trehus” hvor bærekonstruksjonen i vegger og dekker over bakken er i massivtre. Utvendig kles huset med brannimpregnert panel i gran uten pigment.

Leilighetsbygget skal ha ekstensive grønne tak beplantet med Sedum, hensikten med dette er:
•    Vegetasjonsdekke forbruker og forsinker nedbøren(redusere regnflom).
•    Den kjølende effekten av fordamping kan gi redusert kjølebehov sommerstid, samtidig som isolasjonsegenskapene kan redusere oppvarmingsbehovet vinterstid.
•    Vegetasjon på grønne tak filtrerer bort/samler opp forurensing fra lufta.

 

Tilbygg eksisterende servicesenter og bruforbindelse
Det oppføres et tilbygg mot vest til eksisterende servicesenter ved Gartnerhagen bo- og servicesenter. Tilbygget vil da ligge helt opp mot eksisterende gangforbindelse mellom byggene. 
Vi vil opprettholde ett hageområde utenfor bokollektivet som vil fremstå som et atrium.
Tilbygget oppføres på ett plan med tilnærmet flatt tak. 
Yttervegg mot eksisterende kafeteria rives og tilbygget skal kunne deles i to med foldevegg slik at deler av rommet kan brukes som aktivitetsrom.
Dagens aktivitetsrom skal bygges om til rom for fotpleie og frisør samt et grupperom.
Det utføres også noen ombygginger i eksisterende kjøkken for servicesenteret. Kjøl/frys bygges om til kjølerom, tørrvarelager bygges om til fryserom, kontor mot sør bygges om til nytt tørrvarelager, bøttekott og lager for dekketøy.
To mindre tak over inngang søppel og varemottak rives og nytt sammenhengende tak langs fasaden oppføres (lik utførelse som før). 

Adkomsten til servicesenteret fra Fåberggata 152 (leilighetsbygget) skal skje via ei ny bru over til svalgang plan 3 i Gartnerhagen bss. Brua/adkomsten skal ikke klimatiseres men være skjermet for vær og vind. 
Brua oppføres som en fagverkskonstruksjon i limtre, fasade av glass/aluminium med faste felter. Fasade monteres med luftåpningene mot konstruksjon for gjennomstrømming av luft.

Totalentreprenør: Tronrud Mjøsbygg AS

Fremdrift:
•    Byggestart mai 2016
•    Ferdigstillelse ombygging servicesenter Gartnerhagen bss. ca. 15.12.2016
•    Ferdigstillelse frisør og fotpleie 15.03.2017
•    Ferdigstillelse leilighetsbygg 15.03.2018

Total byggekostnad 172,6 mill. eks mva.

Tronrud Mjøsbygg har montert Web kamera på byggeplassen slik at dere kan følge byggeprosessen for hvert 10. min: http://www.mhit.no/Mjosbygg/

 

Lillehammer, oktober 2016

Prosjektleder Eiendom
Tore Bakke