Farlig avfall

Tjenester – Farlig avfall ikon

Nyheter og kunngjøringer – Farlig avfall ikon

Forurenset grunn

Grunnen kan karakteriseres som forurenset når den inneholder forhøyede konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer. Forurenset grunn kan være skadelig for mennesker og naturmiljøet.
2016-02-10

Avfall og gjenvinning

Avfall kan inneholde tungmetaller og andre miljøgifter. Det er derfor viktig at farlig avfall tas hånd om forsvarlig. Avfall kan også gi utslipp av klimagasser når det brytes ned. God håndtering av avfallet kan redusere utslipp av både miljøgifter og klimagasser.
2016-02-08

Tjenesteområde Byggesak

Tjenesteområde Byggesak omfatter byggesak, seksjonering og eiendomsskatt. Se menypunktene på venstre side for nærmere informasjon om de enkelte fagområdene.

2011-04-02

Åpen brenning

I Lillehammer kommune gjelder forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Forskriften setter forbud mot bl. a. bråtebrenning, annen brenning av avfall og halmbrenning med visse unntak.

2011-06-01