I avtalen ligger det en klar ansvarsfordeling mellom aktørene. Kommunen vil ofte være det første møtepunktet for en etablerer og hjelper til å videreutvikle ideen og også gi råd om hvordan det økonomiske hjelpemiddelapparatet fungerer. Innovasjon Norge har det overordnede koordineringsansvaret for arbeidet med entreprenørskap, herunder ansvar for å tilby kurs både til kommunens næringsutviklere og etablere, mens fylkeskommunens viktigste oppgave er å bidra til samhandling med innovasjonsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Felles for alle partene i avtalen er en uttrykt vilje og forpliktelse til å samarbeide og utvikle hverandres miljøer, til beste for etablerere. Et naturlig mål er at det blir flere nyetableringer som gir bærekraftige arbeidsplasser.

Utdyping av ansvarsområder

Lillehammer kommune sine ansvarsområder

 • Samtalepartner for etablereren for foredling og utvikling av ideen
 • Rekruttering til etablereropplæring og øvrig kurstilbud
 • Uttalelse om etablererstipendsøkere som henvender seg til kommunen
 • Oppfølging av etablerere underveis i etableringsløpet
 • Delta på nettverksmøter

Følgende oppgaver ivaretas av Innovasjon Norge Oppland:

 • Ha en koordinerende rolle for entreprenørskapsarbeidet i Oppland.
 • Organisere regionvise kontordager hvor tilbud til etablerere settes i fokus.
 • Tilby etablereropplæring og eventuelt andre kompetansetiltak til etablerere.
 • Ansvar for oppfølging av etablerere som har fått støtte fra Innovasjon Norge. Tilby tjenester fra Innovasjon Norges nasjonale og internasjonale apparat.
 • Arrangere nettverksmøter i samarbeid med Oppland fylkeskommune.
 • Tilby kompetansehevende tiltak til førstelinjetjenesten/næringsapparatet.
 • Tilbud om hospitering hos Innovasjon Norge for førstelinjetjenesten.

Følgende oppgaver ivaretas av Oppland fylkeskommune:

 • Være en aktiv part og pådriver i arbeidet.
 • Bidra til samhandling med innovasjonsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Stille til rådighet personalmessige ressurser.
 • Delta aktivt i nettverksmøter og øvrig arrangement.
 • Bistå finansielt med kompetansehevnede tiltak.
 • Tilby hospitering og informasjon om fylkeskommunens virksomhet.