DSC_0039[1]

Flomsikringstiltak ved Røyslimoen

I forbindelse med flom i Åretta i 2013 og i 2014 har det vært oversvømmelser ved Røyslivegen. Flommene har ført til skader på leilighetsbygg, daglivarebutikk og bensinstasjon, og for å redusere risikoen for nye oversvømmelser og skader i dette området har Lillehammer kommune høsten 2014 startet opp et prosjekt for å finne en løsning på flomproblematikken.

Prosjektet omfatter området fra Røyslivegen og opp til Gamle Røysliveg. Dagens kulverter under Røyslivegen og under parkeringsplass ved Kiwibutikk og bensinstasjon har for liten kapasitet, og hensikten med prosjektet er å finne nye løsninger som gir bedre kapasitet ved flom. Det vil i tillegg bli prosjektert ny bru i Gamle Røysliveg. Lillehammer kommune har valgt Rambøll Norge AS som konsulent til å utrede og prosjektere en ny løsning.

Det er mange forhold som gjør det nødvendig med grundige vurderinger før en igangsetter arbeidet med å bygge nye løsninger. Det går flere kabler og VA-ledninger gjennom området, fremkommeligheten i Røyslivegen og for næringsdrivende må ivaretas, og det må sørges for trafikksikre løsninger for gående og syklende i forbindelse med arbeidene. Nye løsninger må dimensjoneres ut fra 200-årsflom, og det er derfor nødvendig med hydrologiske beregninger for å finne riktig dimensjonering. Også nedstrøms Røyslivegen er det flere punkter som kan være problematiske ved flom i Åretta, og det inngår derfor i prosjektet å vurdere hvilke tiltak som kan bli nødvendige på strekningen ned mot Høstmælingsvegen.

For å redusere faren for oversvømmelser på kort sikt har Lillehammer kommune lagt om Røyslivegen midlertidig, slik at elveløpet til Åretta har fått bedre kapasitet i påvente av at en varig løsning blir bygd. Vegomlegging vil også bidra til å frigjøre et anleggsområde slik at en har plass til å bygge en ny løsning.

Kontaktpersoner:
Prosjektleder i Lillehammer kommune:
Anders Breili
Tlf. 610 509 30
E-post Anders.Breili@Lillehammer.kommune.no