Brannsjefen har nedlagt forbudet som gjelder med umiddelbar virkning.

Forbudet gjelder følgende typer brenning:
- Alle former for åpen ild og bål i eller i nærheten av skogmark.
- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig, samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.

Dette gjelder bl.a:

- Kantslått
- Motorisert aktivitet i skogbruket
- Bruk av skytebaner
- Framføring av tog med normal hastighet

Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14.