Forurenset grunn i Lillehammer

1. Tilstand

Grunnen kan karakteriseres som forurenset når det inneholder forhøyede konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer. Miljøfarlige stoffer som er lite nedbrytbare og som kan hope seg opp i levende organismer omtales som miljøgifter. Selv om stoffer ikke har kjente giftvirkninger regnes de som miljøgifter dersom de er svært lite nedbrytbare og hoper seg opp i levende organismer. Eksempler på miljøgifter er tungmetaller og persistente organiske miljøgifter, slik som PCB, DDT, dioksiner og bromerte flammehemmere.

Kilder til grunnforurensninger kan være virksomhet ved verksteder, gartnerier og planteskoler, tekstilindustri, garverier, treindustri, bensinstasjoner, bilopphoggere, skraphandlere, produksjonsbedrifter, avfallsdeponering, skytebaner og oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker.

Miljødirektoratets database over grunnforurensning inneholder 5 lokaliteter med forurenset grunn i Lillehammer. Dette er større og mer omfattende lokaliteter hvor det foreligger en del dokumentasjon på type forurensning og tiltak som er gjort. I tillegg finnes en lang rekke kjente og ukjente lokaliteter i kommunen hvor forskjellige typer virksomhet har ført til grunnforurensning eller hvor en må være oppmerksom på at grunnforurensning kan forekomme. Lillehammer kommune har derfor gjennomført en kartlegging på grunnlag av historiske kilder om ulike typer virksomheter som kan ha bidratt til grunnforurensning.

Eksempler på virksomheter som kan ha bidratt til forurensning er verksteder, gartnerier og planteskoler og bensinstasjoner. Oversikten over lokaliteter med forurenset grunn eller potensielt forurenset grunn i Lillehammer er ikke fullstendig, og det må forventes at det også på andre eiendommer i kommunen kan påtreffes forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider.

 

Kartet viser forurenset grunn i Lillehammer. Du kan zoome i kartet og utforske nærmere, eller klikke på utforsk kart og få opp et stort kart.

2. Påvirkning

Mennesker kan eksponeres for miljøgifter i grunnen når de puster inn forurenset støv og gasser, kommer i direkte kontakt med jord eller spiser mat som er dyrket på området. Forurensningen kan også spre seg til grunnvann og tas opp i mennesker via drikkevannet. Forurensning i grunnen kan føre til forurensning av nærliggende vann og vassdrag. Utlekking av miljøgifter fra områder i Lillehammer gjenspeiles for eksempel i at miljøgifter finnes igjen i fisk i Mjøsa. Forurensningen kan påvirke jord og vann slik at dette i neste omgang påvirker enkeltorganismer eller fører til endringer i økosystemer.

På mange steder med forurenset grunn vil det likevel være forbundet med liten risiko å bo eller oppholde seg, og det trenger heller ikke være noen risiko for spredning til naturmiljø så lenge forurensningen i grunnen ligger i ro. I slike tilfeller er det spesielt ved bygge- og gravearbeider det blir nødvendig med tiltak mot forurensningene. Noen områder kan imidlertid være så forurenset at det er risiko for at mennesker og andre organismer blir eksponert, og at miljøgifter spres og tas opp i næringskjedene. På slike steder kan det derfor være aktuelt å gjøre tiltak uavhengig av om det er planlagt ny bruk eller bygging i området.

Dersom det ikke tas hensyn til grunnforurensninger ved bygge- og gravearbeider kan dette føre til at mennesker og naturmiljø blir eksponert for miljøskadelige stoffer. Bygge- og gravearbeider som innebærer at masser blir forflyttet til andre steder kan føre til at forurensninger spres og risiko for eksponering. I noen tilfeller kan kontakt med forurensede masser medføre fare for helseskade hos de som jobber på stedet. Dersom en ønsker å gjennomføre bygge- eller gravearbeider på forurenset grunn eller gjennomføre opprydningstiltak på slike områder må det innhentes tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

3. Aktuelle tiltak

Det er i hovedsak forurensningsloven og forurensningsforskriften som regulerer hvordan forurenset grunn skal håndteres. Ved bygge- og gravearbeider på eiendommer hvor det er kjent at det er grunnforurensning eller antatt/potensiell grunnforurensning, kommer forurensningsforskriften kapittel 2 til anvendelse. Ved bygge- og gravearbeider plikter tiltakshaver å stanse arbeidene dersom det oppdages mulig forurensning i bakken. Dersom det oppdages masser som mistenkes å inneholde forurensning skal kommunen varsles.

Forurensningsforskriften gir kommunen hjemmel til å kreve undersøkelser og tiltak i forbindelse med bygge- og gravearbeider. Målet er å rydde opp i forurensningen slik at den er akseptabel i forhold til arealbruken på eiendommen og å redusere risikoen for skade og ulempe for helse og miljø. Eksempler på tiltak vil kunne være å fjerne forurensningen, hindre utlekking av miljøskadelige stoffer eller å dekke til eller å isolere forurensningen der den ligger. Det er viktig at masser som kan inneholde forurensninger ikke flyttes til ikke-forurensede steder, og at en ikke bruker mulig forurensede masser uten at det er gjennomført prøvetaking som friskmelder massene.

Der det er alvorlige grunnforurensninger som kan føre til at spredning i naturmiljø og at mennesker eller andre organismer blir eksponert, må det gjennomføres tiltak uavhengig av eventuelle bygge- og gravearbeider i forbindelse med omdisponering av eiendommen eller endret bruk. På slike steder kan det også være aktuelt med overvåking for å finne ut om det skjer endringer i forurensningssitasjonen over tid.