Forurenset grunn

Grunnen kan karakteriseres som forurenset når den inneholder forhøyede konsentrasjoner av miljøfarlige stoffer. Forurenset grunn kan være skadelig for mennesker og naturmiljøet.

Kilder til grunnforurensinger kan være virksomhet ved verksteder, gartnerier, bensinstasjoner, industribedrifter, avfallsdeponier og oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker. I Lillehammer er det fem lokaliteter som er registrert i Miljødirektorates database for grunnforurensing. Dette er blant annet godt dokumenterte lokaliteter som Strandtorget og Busmoen. I tillegg finnes det en lang rekke med kjente og ukjente lokaliteter i kommunen hvor en må være oppmerksom på at grunnforurensing kan forekomme. 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Forurenset grunn:

  • Lillehammer kommune skal forebygge at nye forurensningskilder oppstår, og bidra til å begrense de negative konsekvensene av eksisterende lokaliteter med forurenset grunn.
  • Lillehammer kommune skal til enhver tid ha oppdatert aktsomhetskart over forurenset grunn og områder med mistanke om forurenset grunn.
  • Bygge- og gravearbeider skal ikke medføre forurensning som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet, eller har negative konsekvenser for liv og helse.