Fremmede skadelige arter

1. Tilstand

Fremmede arter er arter som er spredt gjennom menneskelig aktivitet til områder hvor de ikke hører naturlig hjemme. Innføring av fremmede arter er et stadig økende problem, og handel og reiseliv er viktige årsaker til dette. Eksempler på hvordan fremmede arter kommer til Norge på er hageplanter som sprer seg fra hager og parker, med ballastvannet i handelsflåten og arter som, rømmer fra oppdrett og fangenskap. Enkelte arter er også bevisst sluppet fri for å innføre nye jaktbare arter. Mange fremmede arter er «blindpassasjerer» som følger med import av varer. Klimaendringer som fører til høyere temperaturer og lengre vekstsesong kan i tillegg gjøre at forholdene blir bedre for arter som tidligere ikke klarte å etablere seg.

Den nasjonale listen over fremmede arter fra 2012 karakteriserer 217 arter som svartelistede arter. Dette er arter som er vurdert å utgjøre en høy eller svært høy økologisk risiko. Arter med svært høy risiko har en sterk negativ effekt på norsk natur, og har gjerne stor spredningsevne. Arter med høy risiko er enten arter med stor spredningsevne og med en viss økologisk effekt, eller arter med stor økologisk effekt, men med en begrenset spredningsevne.

Karplanter utgjør en høy andel av arter som er kategorisert med svært høy økologisk risiko på den nasjonale svartelisten.

Totalt for perioden 2000 – 2014 er det i Lillehammer kommune registrert 100 fremmede arter fordelt på mer enn 2800 unike observasjoner. Av disse er henholdsvis 27 arter i kategorien svært høy risiko, mens 20 arter er i kategorien høy risiko. Øvrige arter er i kategoriene potensiell høy risiko, lav risiko eller arter hvor det ikke foreligger noen kjent risiko. I Lillehammer er omtrent 87 prosent av de registrerte fremmede artene karplanter.

Kartet viser svartelistede arter i Lillehammer (Svært høy og høy risiko). Du kan zoome i kartet og utforske nærmere, eller klikke på mer kart og funksjoner og få opp et stort kart.   

 

Eksempler på svartelistede arter som er påvist i Lillehammer er kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, rynkerose, kanadagullris, alaskakornell, rødhyll, mink, kanadagås og brunskogsnegl.

En oversikt over alle arter med høy og svært høy risiko i Lillehammer er listet i tabellen under.

Status

Art

Vitenskapelig navn

SE - Svært høy risiko

Platanlønn

Acer pseudoplatanus

SE - Svært høy risiko

Blåhegg

Amelanchier spicata

SE - Svært høy risiko

Hageskrinneblom

Arabis caucasica

SE - Svært høy risiko

Brunskogsnegl

Arion vulgaris

SE - Svært høy risiko

Vinterkarse

Barbarea vulgaris

SE - Svært høy risiko

Kanadagås

Branta canadensis

SE - Svært høy risiko

Prydstrandvindel

Calystegia sepium ssp. spectabilis

SE - Svært høy risiko

Filtarve

Cerastium tomentosum

SE - Svært høy risiko

Alperanke

Clematis alpina

SE - Svært høy risiko

Blankmispel

Cotoneaster lucidus

SE - Svært høy risiko

Kjempebjørnekjeks

Heracleum mantegazzianum

SE - Svært høy risiko

Kjempespringfrø

Impatiens glandulifera

SE - Svært høy risiko

Europalerk

Larix decidua

SE - Svært høy risiko

Hagelupin

Lupinus polyphyllus

SE - Svært høy risiko

Eple

Malus ×domestica

SE - Svært høy risiko

Orerust

Melampsoridium hiratsukanum

SE - Svært høy risiko

Hvitsteinkløver

Melilotus albus

SE - Svært høy risiko

Spansk kjørvel

Myrrhis odorata

SE - Svært høy risiko

Mink

Neovison vison

SE - Svært høy risiko

Gravbergknapp

Phedimus spurius

SE - Svært høy risiko

Parkslirekne

Reynoutria japonica

SE - Svært høy risiko

Kjempeslirekne

Reynoutria sachalinensis

SE - Svært høy risiko

Hagerips

Ribes rubrum

SE - Svært høy risiko

Rynkerose

Rosa rugosa

SE - Svært høy risiko

Kanadagullris

Solidago canadensis

SE - Svært høy risiko

Alaskakornell

Swida sericea

SE - Svært høy risiko

Gravmyrt

Vinca minor

HI - Høy risiko

Edelgran

Abies alba

HI - Høy risiko

Hundekjeks

Anthriscus sylvestris

HI - Høy risiko

Fôrrundbelg

Anthyllis vulneraria ssp. carpatica

HI - Høy risiko

Skogskjegg

Aruncus dioicus

HI - Høy risiko

Bladfaks

Bromopsis inermis

HI - Høy risiko

Russekål

Bunias orientalis

HI - Høy risiko

Honningknoppurt

Centaurea montana

HI - Høy risiko

Moskusjordbær

Fragaria moschata

HI - Høy risiko

Møllesøtgras

Glyceria grandis

HI - Høy risiko

Boakjølsnegl

Limax maximus

HI - Høy risiko

Krypfredløs

Lysimachia nummularia

HI - Høy risiko

Fagerfredløs

Lysimachia punctata

HI - Høy risiko

Hagestanksopp

Mutinus ravenelii

HI - Høy risiko

Legepestrot

Petasites hybridus

HI - Høy risiko

Gullskjellsopp

Phaeolepiota aurea

HI - Høy risiko

Kirsebær

Prunus cerasus

HI - Høy risiko

Rødhyll

Sambucus racemosa

HI - Høy risiko

Klistersvineblom

Senecio viscosus

HI - Høy risiko

Valurt

Symphytum officinale

HI - Høy risiko

Syrin

Syringa vulgaris

2. Påvirkning

Fremmede arter kan påvirke både naturmangfoldet og menneskers helse. De kan fortrenge arter som naturlig hører hjemme et sted, øke faren for utryddelse av allerede truede arter, og de kan være bærer av parasitter og sykdommer. Redusert jord- og skogbruksproduksjon som følge av fremmede skadelige arter, sammen med tiltak og bekjempelse kan medføre store kostnader for samfunnet.

3. Aktuelle tiltak

For mange fremmede skadelige arter er det utarbeidet nasjonale eller regionale handlingsplaner som forteller hvor man skal sette inn tiltak og hvilke tiltak som er anbefalt. Mink, brunskogsnegl og rynkerose er arter som finnes i Lillehammer og som har en slik handlingsplan.

I Lillehammer er det så langt gjort konkrete tiltak mot spredning av brunskogsnegl, i tillegg til at det har vært gjennomført fjerning av kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø.

I forbindelse med bygge- og gravearbeider vil det være viktig med økt bevissthet omkring fremmede skadelige arter for å redusere omfanget av spredning. Spesielt ved massehåndtering vil det være behov for tiltak.

 

Kilde: kunnskapsfilm.no