Foto: @jorunn68

Friluftsliv i Lillehammer

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Naturopplevelser har en stor betydning for folk i det daglige. Friluftsliv gir økt trivsel og bedre folkehelse. Allemannsretten sikrer at folk kan bevege seg fritt i utmark. Videre sikrer viltloven og naturmangfoldloven allmennhetens mulighet til å bedrive bærekraftig høsting.

I tillegg til nasjonale føringer ivaretas friluftslivsinteressene i Lillehammer kommune i Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, sist revidert i 2014. Kommunedelplanen beskriver status, utfordringer og tiltak for mye av friluftslivet i kommunen, herunder friluftsområder, badeplasser, løyper og stier, parker og nærturterreng.  For å sikre forsvarlig høsting av elg og hjort har Lillehammer kommune også vedtatt egne målsettinger for forvaltningen av hjortevilt 2014-2018. Det er ikke tilsvarende målsettinger for småvilt og innlandsfiske, men lover og forskrifter setter klare føringer for at ressursene skal forvaltes på en bærekraftig måte. 

I Miljøplanen 2016-2025 har Lillehammer kommune satt seg følgende mål for Friluftsliv:

  • Fysisk aktivitet og naturopplevelse for alle.

Delmål

  • Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Universell utforming skal legges til grunn ved utvikling av anlegg og områder for aktivitet og naturopplevelse.
  • Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på
  • Større sammenhengende og /eller særlig verdifulle naturområder skal sikres mot inngrep som kan forringe deres kvaliteter som rekreasjonsområder.
  • Vilt- og fiskeressurser skal tas hensyn til slik at de ikke forringes.
  • Grønnstrukturen skal utvikles som et identitetsskapende element og som arena for fysisk aktivitet og naturopplevelse.