Friluftsområder

1. Tilstand

Lillehammer har gode og varierte muligheter for friluftsliv, knyttet både til nærområder og til større sammenhengende naturområder. Særlig verdifulle er områder ved vassdrag, kulturlandskapet, bymarka og fjellområdene 

Mange områder er godt tilrettelagt, mens andre områder er mer urørte og appellerer til egen utforskertrang. Det er ønskelig å ha en differensiert tilrettelegging for friluftsliv i natur- og utmarksområdene. Noen områder bør bevares relativt urørte med en enkel grad av tilrettelegging og med minst mulig terrenginngrep (dette er et mål for Gropmarka). I andre områder er det ønskelig med en større grad av tilrettelegging (for eksempel Olympiaparken). Dette er i tråd med kommuneplanens intensjoner. 

Friluftsliv - Temakart_friluftsområder_2014.PNG

 

 

2. Påvirkning

Friluftsområdene kan trues av utbygging, både hyttebygging, annen bebyggelse og f.eks veger/skogsbilveger. 

Støy påvirker opplevelsen av friluftsområdene, både trafikkstøy og støyende aktiviteter. Eksempelvis vil det planlagte skytebane- og motorsportsenteret på Korsåsen støymessig påvirke betydelige friluftsområder.

Også visuell støy påvirker opplevelsen. Lys fra bebyggelse, fra veger og andre anlegg innvirker på friluftsområdene og stadig mer bruk av lys i eldre hytteområder endrer områdenes karakter og opplevelsen av disse.

3. Utfordringer og aktuelle tiltak

•    Sikring gjennom arealplan.
•    Grunneieravtaler
•    Innløsning/sikring av grunn.
•    Tiltaksplaner, tilrettelegging
•    Skjøtsel.

Konkrete tiltak fremgår av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.