Friområde

Tjenester – Friområde ikon

Nyheter og kunngjøringer – Friområde ikon

Åretta

Miljø

Ansvarsområder og tjenester:

- Utslippstillatelser, veildening og tilsyn i forbindelse med avløp i spredt bebyggelse
- Oljetanker
- Akutt forurensning
- Grunnforurensning
- Ulovlig avfallsdeponiering, brenning av avfall etc.
- Naturmangfold, herunder kartlegging, veiledning og utredning
- Vann og vassdrag, oppfølging av vanndirektivet
- Flom og skred
- Motorferdsel i utmark
2011-06-17

Parker

2016-02-09

Badeplasser

2016-02-09
Foto: @jorunn68

Friluftsliv i Lillehammer

Med friluftsliv menes fysisk aktivitet i naturen. Naturopplevelser har en stor betydning for folk i det daglige. Friluftsliv gir økt trivsel og bedre folkehelse. Allemannsretten sikrer at folk kan bevege seg fritt i utmark. Videre sikrer viltloven og naturmangfoldloven allmennhetens mulighet til å bedrive bærekraftig høsting.
2014-09-23
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2011-2024

Kommuneplanens arealdel 2011-2024 ble vedtatt av kommunestyret den 21.06.12. Det er igangsatt arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel.
2011-12-08

Veiledning byggesak

Dersom du har behov for veiledning i forbindelse med søknadsprosessen, er byggesak tilgjengelige for besøk og telefoner mandag til fredag, 11.30-14.30.
2011-06-01
Byplanen

Byplanen

Byplan for Lillehammer - kommunedelplan for det sentrale byområdet, ble vedtatt i 2006. Planen ligger ikke i kommunens kartløsning. Planens dokumenter finnes i listen til høyre.

2011-07-22

Plan og miljø

Tjenesteområdet omfatter fagområdene arealplan, miljø, vassdragsforvaltning, GIS, kart, oppmåling og delesak.
2011-06-22