Plankart

FV: 216 Skaugboringen holdeplass og Langsethgutua

Planen legger til rette for utbedring av holdeplasser i Messenlivegen og forbedret tilgjengelighet fra Langsethgutua. Klagefrist var 1. august.

Planen omfatter flytting, forlenging og oppgradering av eksisterende busslommer til universell utforming, flytting av fotgjengerfelt i Messenlivegen og etablering av intensiv belysning i krysningspunktet, samt omlegging av bratt turveitrasé (Langsethgutua). Tiltaket vil ha positive konsekvenser for trafikksikkerhet og øke tilgangen til kollektiv transport for alle brukergrupper.

Vedtatte plandokumenter er tilgjengelige her