Formålet med planforslaget er å etablere vendehammer for bybuss. Tiltaket vil ha positive konsekvenser for trafikksikkerheten på fv. 331 og bedre fremkommeligheten for bybuss. Inngrepet berører dyrka mark, og har negativ konsekvens for jordvern. Omfanget av berørt dyrka mark er såpass lite at virkningen av planforslaget totalt sett anses som positivt.

Høringsdokumentene er tilgjengelige her (Statens vegvesen).

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn etter § 3.7 i plan- og bygningsloven.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes skriftlig til: Statens vegvesen Region Øst, Postboks 1010, 2626 Lillehammer eller firmapost-ost@vegvesen.no

Frist er 25. januar 2018

Eventuelle spørsmål kan rettes til Tone Tidemand Skappel på telefon 61 27 13 83 eller e-post tone.skappel@vegvesen.no