skilek

Fysioterapi

Fysioterapi tar utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og stimulerer til ansvar og egenmestring.Optimal funksjon og bevegelsesglede er sentrale mål. Fysioterapi er et tilbud til enkeltpersoner og grupper for å bedre og vedlikeholde funksjon og kompensere for funksjonssvikt.

Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid og brukere som har vanskelig for å kunne benytte det private fysioterapitilbudet. Det vil som oftest si arbeid med barn, funksjonshemmede og eldre med sammensatte problemer. Annen fysikalsk behandling utføres av selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Fagleder fysioterapi: Randi Siverstvoll tlf. 46 85 64 86

Tjenesten utøves ved:
• Rehabiliteringssenteret
• I pasientens hjem
• Lillehammer helsehus
• Dagsenter

Hvordan få tjenesten:
Bruker kan henvende seg direkte til rehabiliteringssenteret for vurdering, råd og veiledning. De brukere som ikke selv kan gjøre henvendelser ivaretas av hjemmesykepleier, pårørende eller andre som kan henvende seg på vegne av bruker.