Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2014-2017 ble vedtatt den 23. januar 2014. Intensjon, målsetting og hovedinnsatsområder i gjeldende plan er i all hovedsak videreført i den reviderte utgaven. Planen er oppdatert i forhold til faktisk situasjon, aktuelle prosjekter og prioriteringer. Innspill i forbindelse med oppstart av planarbeidet er innarbeidet i planen.


Det forutsettes at man gjør seg kjent med planen via Lillehammer kommune sin hjemmeside eller ved å besøke kommunens servicetorg. Plandokumentet er tilgjengelig i PDF-format her: Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 - høringsutkast. Det er også lagt ut på servicetorget i Lillehammer kommune, Stortgata 51.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes skriftlig til Lillehammer kommune, Park og idrett, Postboks 986, 2626 Lillehammer eller til postmottak@lillehammer.kommune.no innen den 5. januar 2018.