Livsviktig tjeneste
Hensikten med gebyrene er å sørge for at innbyggere og næringsliv i vår kommune får tilfredsstillende vann- og avløpstjenester. Rent og nok vann i krana er helt avgjørende for den enkeltes helse og velvære og for at et samfunn kan fungere. Likeledes er jobben med å ta hånd om det brukte avløpsvannet helt nødvendig for å unngå forurenset natur og sørge for at ressursene i avløpsvannet blir håndtert på en bærekraftig måte.

Hvor mye betaler du?
I SSBs statistikk for 2014 kommer Lillehammer kommune ut med et årlig gebyr på 5435 kroner. Gebyret gjelder per 1. januar 2014 eksklusive moms for en standardbolig på 120 kvadratmeter bruksareal eller 150 kubikkmeter vannforbruk. I vår kommune betaler de fleste gebyr etter areal på boligen.  For de uten obligatorisk vannmåling, kan den enkelte abonnent selv kreve å få sitt gebyr beregnet etter målt forbruk, dvs. installere vannmåler.

Gjennomsnittlig vann- og avløpsgebyr i Norge i 2014 for en husstand med 120 kvadratmeter boareal eller 150 kubikkmeter vannforbruk er i følge SSB i underkant av 6800 kroner, som tilsvarer 8500 kr når momsen er inkludert. En husstand betaler dermed gjennomsnittlig ca. 23 kroner døgnet for vann- og avløpstjenestene. For denne prisen kan du benytte så mye vann du vil i springen hjemme og samtidig få transportert bort avløpet ditt og renset det forsvarlig.

Strengt regelverk
Det statlige regelverket gir rammene for de kommunale vann- og avløpstjenestene. Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg samt forurensingsforskriften gir reglene for hvordan vann- og avløpsgebyrene skal beregnes og kreves inn. Kravet er selvkost; det vil si at gebyrene kun kan brukes til å produsere tilfredsstillende vann- og avløpstjenester, og det er ikke lov å tjene penger på tjenestene.

Det foreligger også flere lover og forskrifter som sier hvordan kvaliteten på vann- og avløpstjenestene skal være i Norge, og dette er i stor grad det samme som kravene i resten av Europa. Krav til helse, miljø og sikkerhet øker i takt med samfunnets generelle velstands- og kunnskapsutvikling.

God kontroll
Kommunestyret har vedtatt de lokale gebyrforskriftene, som sist ble vedtatt 17.10.2002, og fastsetter også nivået på de årlige gebyrene som kreves inn. Det gjøres på bakgrunn av kunnskap om hvilke kostnader som venter det kommende året, både for å sikre driften av anleggene og foreta nødvendige investeringer. Kommunerevisjonen fører tilsyn med at gebyrpengene blir brukt på riktig måte. Ofte er det nødvendig med større investeringer, og da er det tillatt å legge opp et fond i forkant av investeringen, for å hindre at gebyrene varierer for mye fra år til år.

Nødvendige kostnader
Gebyrnivået i vår kommune er en konsekvens av hva det koster å forsyne innbyggere og næringsliv med tilfredsstillende vann- og avløpstjenester. Vi ligger pr. 2014 under landsgjennomsnittet for gebyrer.

Vann- og avløpsanleggene er bygget solid, men varer dessverre ikke evig. Anleggene må stadig vedlikeholdes, fornyes og bygges ut til å møte myndighetenes krav og kundenes behov. Dette får høyst sannsynlig konsekvenser for gebyrutviklingen. I vår kommune står vi de nærmeste årene overfor følgende viktige investeringsbehov:

  • Vi må gjøre tiltak for å tilpasse oss klimaendringene
  • Vi må øke fornyelsestakten for ledningsnettet
  • Vi må investere i manganfjerningsanlegg og UV-anlegg ved vårt vannverk for økt kvalitet og sikkerhet i vannforsyningen

Nyt vannet!
Rent vann i krana og i naturen kommer ikke av seg selv, men krever kontinuerlig arbeid og investeringer for å sikre kvaliteten og sikkerheten ved tjenesten. Undersøkelser viser at bare drøyt 10 % av innbyggerne vet hva de egentlig betaler i vann- og avløpsgebyr. Vi håper du nå har fått litt nærmere innsikt i dette temaet. Du kan finne mer info om vann- og avløpstjenesten og om gebyrene du betaler på våre hjemmesider (www.lillehammer.kommune.no). Og husk: Nyt det gode drikkevannet vi har i Lillehammer kommune.