Godtgjøringer og utgiftsdekning for folkevalgte

Den som har et kommunalt tillitsverv, har krav på godtgjøring for sitt arbeid med å utføre tillitsvervet, jfr. kommuneloven § 42.  Folkevalgte har i tillegg rett til dekning av utgifter og økonomisk tap i forbindelse med vervet, jfr. kommuneloven § 41. Det er kommunestyret som fastsetter reglene. Godtgjøring er kompensasjon for arbeidet som folkevalgt og innrapporteres som skattepliktig inntekt. Det trekkes skatt i samsvar med innlevert skattekort. Reglementet for godtgjøringer og dekning av utgifter og økonomiske tap finnes i dokumentet til høyre på siden. Der finner dere også godtgjøringsskjema.

Folkevalgtes rettigheter og plikter

Utdrag fra Reglementet "Arbeidsvilkår for folkevalgte". Det fullstendige reglementet finnes til høyre på siden.


§ 1-1 Hjemmel og definisjon

Folkevalgtes rettigheter og plikter følger av kommuneloven, forvaltningsloven og kommunestyrets egne vedtak.

Med folkevalgt menes «valgt av folket» direkte ved valg, det vil si medlemmer av kommunestyre.  Uttrykket folkevalgt omfatter også de som er valgt til medlem av kommunalt folkevalgt organ eller som representerer kommunen i eksternt organ etter å ha blitt valgt av kommunestyret eller formannskapet; indirekte «valgt av folket».

§1-2 Rettigheter

Den folkevalgte har rett til:

 1. Å få fri fra sitt arbeid i det omfang det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale organer.
 2. Å få innvilget permisjon fra sitt arbeid i valgperioden for å utføre hel- eller deltids kommunalt verv.
 3. Å søke om fritak fra vervet, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, dersom vedkommende ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.
 4. Å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser.
 5. Å be om fritak fra å delta ved behandlingen av en sak når vektige personlige grunner tilsier dette.
 6. Å få innsyn i saksdokumenter og informasjon om saker som er under behandling.
 7. Å få dekket utgifter og økonomisk tap som følge av vervet.
 8. Å få godtgjøring for arbeidet som folkevalgt.

§ 1-3 Plikter

Den folkevalgte har plikt til:

 1. å ta imot valg til kommunale organer, med mindre man kan kreve seg fritatt fordi man har tjenestegjort som medlem av vedkommende organ de siste fire år.
 2. Å delta i møter i kommunale organer hvor man er valgt medlem med mindre man har gyldig forfall.
 3. Å si fra i god tid om forhold som gjør, eller kan gjøre vedkommende inhabil.
 4. Å avgi stemme når en sak tas opp til avstemning (kun ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt).

Folkevalgte plikter ellers lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for folkevalgt virksomhet i kommunen.

Folkevalgte plikter å sette seg inn i og gjøre seg kjent med etiske retningslinjer for folkevalgte i Lillehammer kommune.