Forside Nærings- og handelsanalyse

Handels- og næringsanalyse

Nærings- og handelsanalysen er utarbeidet av Vista Analyse As og Rambøll Lillehammer på bestilling av Lillehammer kommune. Hovedproblemstilling i analysen er knyttet til lokalisering av handel og næringsvirksomhet, med mål om en god tilrettelegging for næringsutvikling og bærekraftig arealbruk. Analysen påpeker utfordringer og muligheter for handel og næringsutviklingen i kommunen, samt kommer med anbefalinger for framtidige plangrep for arealdisponering og styringsverktøy til bruk i kommuneplanene.

Rapport - Nærings- og handelsanalyse

Presentasjon gitt til utvalg for plan og samfunnsutvikling 25. mai 2017.

Analysen gir et faglig kunnskapsgrunnlag som vil brukes inn i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel og byplanen.

Det er gjort en tilleggsutredning for handel og næring i forbindelse med E6:

Lokale virkninger av alternative traseer for ny E6, Lillehammer