Illustrasjon

Helsetjeneste til flyktninger

Formålet med tjenesten: Fremme god helse og trivsel og forebygge sykdom og skade. Bli slevhjulpen i forhold til å skaffe seg nødvendig og riktig helsehjelp.

Hvem får tjenesten:
- alle flyktninger og asylsøkere som er bosatt i Lillehammer kommune
- alle familieforente til bosatte flyktninger

Hva tjenesten omfatter:
- kartleggingssamtaler med helsesøster og psykiatrisk sykepleier om fysisk og psykisk helse
- helseundersøkelser av overføringsflyktninger og familiegjenforente med lege.
- hjelp til å få fastlege
- informasjon, råd og veiledning i helsespørsmål.
- vaksinasjon
- syn- og hørseltester
- helseundersøkelser av spe- og småbarn

Andre temaer: seksualitet og samliv, prevensjon, barneoppdragelse i ulike kulturer, omskjæring, tvangsekteskap, psykisk helse, kosthold, tannhelse og fysisk aktivitet.

Tjenesten utføres både ved enkeltsamtaler og samtaler i grupper.

Ansatte:
Lege Monica Knutsen
Teamkoordinator og helsesøster Ulf Johansson
Helsesøster Marit Egdetveit
Helsesøster Åshild Stangeland
Psykiatrisk sykepleier Caren Evers

Lovgrunnlag: Helse og omsorgsloven og Smittevernloven.
Veileder: helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente.
Viktige samarbeidspartnere er fastlegene, flyktningetjenesten i kommunen og Lillehammer voksenopplæringssenter.