Hjemmesykepleie

Generelt

Beskrivelse

Hjemmesykepleie er sykepleie i eget hjem ved kort eller langvarig sykdom eller funksjonssvikt. Hjemmesykepleie bidrar til at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig. Slik reduseres behovet for langtidsplass i institusjon. Tjenesten kan  omfatte for eksempel personlig stell, ernæring, legemiddelhåndtering og ulike sykepleiefaglige prosedyrer. Hjemmesykepleie skal bidra til at den som mottar tjenesten skal klare mest mulig selv. Hjemmesykepleie er en døgntjeneste og ytes 24 timer i døgnet.

Målgruppe

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Praktiske opplysninger

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lillehammer kommune ved
Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester
Postboks 986
2626 Lillehammer
postmottak@lillehammer.kommune.no

 

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak og det gis en begrunnelse for  vedtaket. Tjenesten tildeles etter gitte kriterier.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du klager på og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse sendes klagen videre til Fylkemannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen.

aaa

Kontakt oss

Avdeling:
Tildelingsenheten for helse- og sosialtjenester
Telefon:
61 05 05 48
E-post
Postadresse:
Postboks 986 2626 LILLEHAMMER
Besøksadresse:
Storgata 51 2609 LILLEHAMMER
Åpningstid:
0800-1530

Andre opplysninger

Dato oppdatert
2015-03-09 10:45
Gyldig fra
2011-06-23
Gyldig til
2016-02-28
Del |