Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie ytes til de som har kort eller langvarig behov for hjelp ved sykdom eller funksjonssvikt. Tjenesten omfatter personlig pleie, ernæring, legemiddelhåndtering og sykepleiefaglige prosedyrer på mange områder. Hjemmesykepleie skal  bidra til at den som mottar tjenesten skal klare mest mulig selv. Hjemmesykepleien bidrar til at innbyggerne i kommunen skal  kunne kan bo hjemme så lenge som mulig.

Hjemmesykepleie ytes hele døgnet og er tjenester som skal hjelpe deg med bl.a. personlig stell, mat og medisiner, slik at du kan bo hjemme selv om hjelpebehovet ditt er stort.

Hjemmesykepleie er en gratis tjeneste.

For å få tildelt hjemmesykepleie må du søke skriftlig eller muntlig og behovet blir individuellt vurdert. Ønsker du mer informasjon så kan du ta  kontakt med Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester på telefon 61 05 05 48.t

Til høyre finner du komplett telefonliste til Hjemmetjenesten.