Planarbeidet utføres av Rambøll på vegne av forslagsstiller. 

Kommunen har lagt opp til å behandle planendringen administrativt dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for slik behandling. Endringen vil alternativt bli gjennomført som en ordinær plansak. 

Frist for innspill var 13.10.17. 

Varslingsbrev