Kommunereform

Kommunereformen:

Hva mener innbyggerne?

Resultatene fra kommunereformens innbyggerundersøkelse er nå klare. Undersøkelsen viser at det er flere innbyggere i Lillehammer enn i Gausdal, Ringebu og Øyer som er positive til å danne en ny kommune av de fire kommunene. Nær to av tre innbyggere i Lillehammer er positive, mens innbyggere i hver av de øvrige tre kommunene er langt mer negative til det samme spørsmålet. De spurte i undersøkelsen mener ellers at økt kvalitet på tjenestene er det viktigste målet med å danne en ny kommune.  

 

 

Undersøkelsen er gjennomført i tidsrommet 15. september til 6. oktober 2015 av Opinion AS. Det er gjennomført i alt 2369 telefonintervjuer i de fire kommmunene til sammen. De spurte er innbyggere i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer som er 16 år eller eldre.
En nøyaktig oppsummering av resulatene fra innbyggerundersøkelsen finner du under "Se også" på denne siden.

Den 10. januar 2016 har innbyggere i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer mulighet til å avgi sin stemme i den rådgivende folkeavstemmingen om en ny kommune. Neste måned vil intensjonsplanen bli ferdigstilt. Den vil tydeliggjøre for innbyggerne hva det er de skal stemme over i folkeavstemminga.